Dziennik nr 131 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 sierpnia 2006 r.

Nr 131

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3206

nr XXXVIII/195/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XV/68/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 grudnia 2003 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
3207

nr XLI/335/06 Rady Gminy Złotów z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIV/174/04 Rady Gminy Złotów z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
3208

nr XXX/181/06 Rady Gminy Krzymów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/155/05 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów na 2006 rok

 
3209

nr XLIX/304/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dokazania podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów, liczny radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki

 
3210

nr XLIX/305/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 26 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy Skoki na obwody głosowania, ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Skoki

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3211

nr XLIII/201/2006 Rady Powiatu Złotowskiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określenia regulaminu udzielania dotacji ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 


SPRAWOZDANIA

 
3212

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Puszczykowa za 2005 r.

 
3213

zarządzenie nr 19/Fn/2006 Burmistrza Miasta i Gminy Wronki z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Wronki za rok 2005

 
3214

zarządzenie nr 5/2006 Burmistrza Goliny z dnia 16 marca 2006 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Golina

 
3215

zarządzenie nr 16/06 Wójta Gminy Zakrzewo z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zakrzewo

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 21.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:45