Dziennik nr 130 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 sierpnia 2006 r.

Nr 130

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3190

nr 362/LVII/2006 Rady Gminy Czerwonak z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe komunikacją gminną oraz określenia przepisów porządkowych obowiązujących w komunikacji gminnej

 
3191

nr XXXVII/282/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie stawek podatku od posiadania psów oraz zasad ustalenia, poboru i terminów płatności podatku

 
3192

nr XXXVII/283/06 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie powierzenia organowi wykonawczemu gminy Rychwał uprawnienia do stanowienia o wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej gminy Rychwał

 
3193

nr XXXVI/212/2006 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Krzykosy na okręgi wyborcze, określenia granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3194

nr XXXVIII/423/06 Rady Miejskiej w Turku z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Turku PN. Osiedle Górnicze

 
3195

nr 369/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Śrem

 
3196

nr XCIX/1127/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały o przekształceniu Poznańskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Geopoz w Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz

 
3197

nr XCIX/1131/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Poznaniu

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3198

nr XLI/194/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3199

nr XLI/195/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Szamotułach

 
3200

nr XLI/196/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Szamotułach

 


POROZUMIENIA

 
3201

nr 317/OSS/06 zawarte w dniu 10 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a gminą Kawęczyn w sprawie przekazania zadania wynikającego z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 
3202

nr 316/OSS/06 zawarte w dniu 10 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a gminą Malanów w sprawie przekazania zadania wynikającego z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 
3203

nr 344/OSS/06 zawarte w dniu 10 lipca 2006 r. pomiędzy Gminą Miejską Turek a gminą Turek w sprawie przekazania zadania wynikającego z art. 41 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 


SPRAWOZDANIA

 
3204

zarządzenie nr 23/06 Burmistrza Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy i miasta Witkowo za 2005 r.

 
3205

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta i gminy Rakoniewice za 2005 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 18.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:46