Dziennik nr 129 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 sierpnia 2006 r.

Nr 129

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3172

nr 10/2006 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 23 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Wągrowca

 
3173

nr 326/XLI/06 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 367/XLIV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 19 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Wieleń na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
3174

nr XXXV/271/06 Rady Gminy Kościan z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie

 
3175

nr XXIX/218/2006 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
3176

nr XXIX/219/2006 Rady Gminy Święciechowa z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Święciechowa

 
3177

nr XLIV/425/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXVI/318/05 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej na obszarze gminy Śmigiel

 
3178

nr XLIV/431/06 Rady Miejskiej Śmigla z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Śmiglu

 
3179

nr XLII/328/06 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXIV/340/2002 Rady Gminy Czarnków z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału gminy Czarnków na okręgi wyborcze ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu

 
3180

nr XLV/255/06 Rady Gminy Przykona z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Przykona

 
3181

nr XCVIII/1103/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Piątkowo-Zachód

 
3182

nr XCVIII/1104/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Poznań-Świerczewo

 
3183

nr XCVIII/1105/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla Powstań Śląskich

 
3184

nr XCVIII/1106/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Osiedla 28 Czerwca 1956 r.

 
3185

nr XCVIII/1107/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia oraz ogłoszenia jednolitego tekstu Statutu Osiedla Antoninek Dolny

 
3186

nr XCVIII/1115/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie zmian w podziale Miasta na obwody głosowania

 
3187

nr XCVIII/1116/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej, Areszcie Śledczym oraz oddziale zewnętrznym tego Aresztu, w wyborach do Rady Miasta, Prezydenta Miasta i do Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 
3188

nr LI/248/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 20 lipca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 


POROZUMIENIE

 
3189

zawarte w dniu 7 lipca 2006 r. pomiędzy zarządem Powiatu Ostrowskiego a Gmina i Miastem Odolanów w sprawie współpracy w zakresie obsługi programu stypendialnego

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 18.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:48