Dziennik nr 128 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 sierpnia 2006 r.

Nr 128

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3150

nr XLVII/513/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej Winiary Południe w Gnieźnie

 
3151

nr XXXVIII/467/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/397/2005 Rady Miejskiej Leszna z dnia 29.11.2005 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
3152

nr XXXVIII/473/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Leszna

 
3153

nr XXXVIII/474/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Miejskiej Leszna

 
3154

nr XXXVIII/475/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania dla wyborców przebywających w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie

 
3155

nr XXXVIII/477/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3156

nr XXXVIII/478/2006 Rady Miejskiej Leszna z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
3157

nr XXXVII/493/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zatwierdzenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

 
3158

nr XXXVII/496/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Środa Wielkopolska na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3159

nr XXXVII/497/2006 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3160

nr XXIX/268/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/336/02 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w wyborach samorządowych

 
3161

nr XXIX/269/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Witkowie

 
3162

nr XXIX/271/06 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Witkowie

 
3163

nr XXXVII/254/2006 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Ostroróg z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się Przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
3164

nr XLVIII/303/2006 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia "Regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenach stanowiących własność gminy Skoki

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3165

nr XXXIV/224/06 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 30 czerwca 2006 r. Statut Powiatu Słupeckiego

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOSKIEGO

 
3166

nr L/832/06 z dnia 17 lipca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XKII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie: budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006

 


POROZUMIENIE

 
3167

zawarte w dniu 17 lipca 2006 r. pomiędzy gminą Włoszakowice w Powiatem leszczyńskim w sprawie powierzenia czynności związanych z przyznawaniem stypendiów uczniom Zespołu Szkół Ogólnokształcących we Włoszakowicach

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3168

nr OPO-4210-28(5)/2006/227/V/ED z dnia 24 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu

 
3169

nr OPO-4210-36(2)/2006/588/IV/AS z dnia 24 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Odlewnię Żeliwa "Śrem" S.A. z siedzibą w Śremie

 
3170

nr OPO-4210-38(7)/2006/230/VI/JP z dnia 27 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez gminę Rawicz prowadzącą działalność gospodarczą w formie komunalnego zakładu budżetowego p.n. Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Rawiczu

 
3171

nr OPO-4210-32(5)/2006/398/V/ED z dnia 2 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 17.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:49