Dziennik nr 126 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 sierpnia 2006 r.

Nr 126

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3091

nr XXXIX/278/06 Rady Miasta i gminy Gołańcz z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gołańcz

 
3092

nr 360/LI/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Górze

 
3093

nr XXXVIII/230/06 Rady Gminy Orchowo z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy Orchowo

 
3094

nr XXXI/215/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołaczkowo

 
3095

nr XXXI/216/2006 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Kołaczkowo

 
3096

nr XLIV/318/2006 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Szamotuły z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
3097

nr XLIV/326/2006 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym w Szamotułach, ustalenia ich granic, numerów oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 
3098

nr XXIX/250/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie podziału Gminy i Miasta Pyzdry na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

 
3099

nr XXIX/251/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic na terenie Gminy i Miasta Pyzdry

 
3100

nr XXIX/253/06 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyzdrach

 
3101

nr 367/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Śremie

 
3102

nr 368/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3103

nr 372/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, przypadających gminie lub jej jednostkom organizacyjnych oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
3104

nr 377/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy Śrem na okręgi wyborcze

 
3105

nr 378/LII/06 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Śrem

 
3106

nr XLVII/177/06 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 7 lipca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Kawęczyn

 
3107

nr LXII/459/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 13 lipca 2006 r. w sprawie przyjęcia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
3108

nr XL/235/2006 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 11 lipca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
3109

nr XLIX/816/06 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę Nr XLII/699/05 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2006

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
3110

Aneks Nr 1 z dnia 28 czerwca 2006 r. do porozumienia zawartego dnia 1 marca 2006 r. pomiędzy Powiatem Czarnkowsko - Trzcianeckim a Gminą Trzcianka

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3111

decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-22(9)/2006/154/IV/JP z dnia 24 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo "Dalkia" Poznań S.A.

 


decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO-4210-30(5)/2006/178/VII/AgS z dnia 1 sierpnia 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:52