Dziennik nr 123 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 sierpnia 2006 r.

Nr 123

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3021

nr XXX/200/2006 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 10 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3022

nr XLVI/247/06 Rady Gminy Babiak z dnia 2 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Babiak

 
3023

nr XXIX/232/2006 Rady Gminy Blizanów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie zmian w podziale gminy Blizanów na okręgi wyborcze

 
3024

nr XXIX/235/06 Rady Gminy Blizanów z dnia 5 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Rychnowie, dla którego organem prowadzącym jest gmina Blizanów

 
3025

nr XXXIII/268/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 13 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności przypadających Gminie oraz gminnym jednostkom organizacyjnym z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa" oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także organu do tego uprawnionego

 
3026

nr 302/06 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji na rzecz niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów

 
3027

nr XLII/606/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w rejonie ulicy Wiśniowej-część B

 
3028

nr XL/245/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy Strzałkowo na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
3029

nr XL/247/06 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy strzałkowo z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 
3030

nr L-251/06 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Duszniki, oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
3031

nr L-252/06 Rady Gminy Duszniki z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dusznikach

 
3032

nr XLII/304/2006 Rady Gminy Gołuchów z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów

 
3033

nr XXXVII/207/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Pakosław przyjętego uchwałą Rady Gminy Pakosław z dnia 31.03.2005 r. nr XXIII/140/05

 
3034

nr XXXVII/212/2006 Rady Gminy Pakosław z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Pakosław

 
3035

nr XL/289/06 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany liczby radnych wybieranych do Rady Gminy Kobyla Góra w okręgach wyborczych Nr 1 i 6

 
3036

nr XL/292/06 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylej Górze

 
3037

nr XLVII/375/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3038

nr XLVII/377/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Krotoszyna

 
3039

nr XLVII/378/2006 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie pozbawienia drogi kategorii drogi gminnej w Krotoszynie

 
3040

nr LI/643/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Wolności w Gostyniu

 
3041

nr LI/644/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w Gostyniu, w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych w 2006 r.

 
3042

nr LI/661/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Gostyniu

 
3043

nr LI/662/06 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ronda w Gostyniu

 


POROZUMIENIA

 
3044

zawarte w dniu 20 marca 2006 r. pomiędzy powiatem jarocińskim a gminą Żerków w sprawie powierzenia zadań

 
3045

zawarte w dniu 23 marca 2006 r. pomiędzy powiatem jarocińskim a gminą Kotlin w sprawie powierzenia zadań

 
3046

zawarte w dniu 19 maja 2006 r. pomiędzy powiatem jarocińskim a gminą Jaraczewo w sprawie powierzenia zadań

 
3047

aneks z dnia 2 czerwca do porozumienia zawartego w dniu 2 listopada 2005 r. pomiędzy gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a gminą Ostrów Wielkopolski

 


SPRAWOZDANIA

 
3048

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zaniemyśl za rok 2005

 
3049

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żerków za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 09.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:56