Dziennik nr 123 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 lipca 2003 r.

Nr 123

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2294

nr VII/34/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 6 sierpnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr VI/25/02 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie upoważnienia pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chodzieży do wydawania decyzji administracyjnych

 
2295

nr V/22/2002 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 
2296

nr VII/39/03 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zmian w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Miłosławiu

 
2297

nr IX/62/03 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Kaźmierz gm. Kaźmierz

 
2298

nr 69/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Rosku

 
2299

nr 70/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wieleń

 
2300

nr 71/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 36/IV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad zbywania, nabywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na terenie Gminy Wieleń

 
2301

nr VIII/83/2003 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 12 czerwca 2003 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2302

nr VII/59/2003 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVII/353/2002 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 21 czerwca 2002 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej pobierania

 
2303

nr VII/60/2003 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 czerwca 2003 r. zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/275/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie utworzenia targowiska miejskiego w Wysokiej i ustalenia regulaminu porządkowego

 
2304

nr VII/56/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie nadania nazw ulic w mieście Raszków

 
2305

nr VII/60/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/2002 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 28 listopada 2002 r. w sprawie Statutu Gminy Raszków

 
2306

nr VII/61/03 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2307

nr OPO-820/708-A/5/2003/IV/AgS z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 22 maja 2001 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Mostostal Słupca S.A. z siedzibą w Słupcy

 
2308

nr OPO-820/186-A/2/2003/II/AS z dnia 4 lipca 2003 r. w sprawie zmiany decyzji z dnia 11 maja 2002 r. zatwierdzającej taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej z siedzibą w Śremie

 
2309

nr OPO-820/178-A/4/2003/IV/RO z dnia 7 lipca 2003 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Kaliszu

 


UCHWAŁA SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
2310

nr 8/16-P/Ka/2003 z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Perzów

 


POROZUMIENIA

 
2311

zawarte w dniu 30 maja 2003 r. pomiędzy Powiatem Szamotulskim a Powiatem Pilskim w sprawie powierzenia zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 
2312

aneks nr 1 z dnia 9 czerwca 2003 r. do porozumienia zawartego dnia 3 września 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego a Zarządem Miejskim w Wieleniu w sprawie przejęcia zadania powiatu prowadzenia Filii - Szkoły Podstawowej Specjalnej i Gimnazjum Specjalnego w Gębicach - w Wieleniu

 
2313

informacja Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 1 lipca 2003 r. dotycząca rozwiązania porozumienia zawartego w dniu 7 marca 2003 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego a Gminą Środa Wlkp. w sprawie administrowania drogami powiatowymi

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO

 
2314

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zmian w składzie Rady powiatu Ostrowskiego

 
2315

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 7 lipca 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Tuliszkowie przeprowadzonych w dniu 6 lipca 2003 r

 


SPRAWOZDANIA

 
2316

sprawozdanie Burmistrza Wielenia z wykonania budżetu gminy za 2002 rok

 
2317

sprawozdanie Burmistrza Rogoźna z wykonania budżetu gminy Rogoźno za 2002 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.07.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 12:57