Dziennik nr 121 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 7 sierpnia 2006 r.

Nr 121

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2980

nr XXXII/249/2006 Rady Gminy Koźminek z dnia 31 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Koźminek

 
2981

nr XLI/274/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania, wydzierżawiania nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Słupca

 
2982

nr 221/2006 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr 224/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 30 października 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Jastrowie

 
2983

nr XLII/217/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Okonek

 
2984

nr XLII/220/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zasad udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
2985

nr L/600/2006 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy _ Ordynacja podatkowa, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym

 
2986

nr L/608/2006 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pile

 
2987

nr L/609/2006 Rady Miasta Piły z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Pile nr II/7/94 z dnia 8 lipca 1994 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego nr 1/94 Zarządu Miejskiego w Pile z dnia 1994 r. w sprawie zakazu poboru wody

 
2988

nr XXXIV/224/2006 Rady Gminy Słupca z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Słupca

 
2989

nr XLII/331/2006 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie uznania gruntów za użytek ekologiczny

 
2990

nr XLII/332/2006 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 
2991

nr XLIV/349/06 Rady Gminy Złotów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa

 
2992

nr XXXIX/364/06 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr VIII/81/2003 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 11 lipca 2003 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie miasta Chodzieży miejsc sprzedaży i poddawania napojów alkoholowych, zmieniona uchwałą nr XXVII/273/2005 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2005 r.

 
2993

nr XXXIX/359/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Chodzieży

 
2994

nr XXXVIII/298/2006 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym

 
2995

nr XXXVIII/299/06 Rady miejskiej w Ujściu z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody drzew na terenie gminy Ujście

 


SPRAWOZDANIA

 
2996

zarządzenie nr 7/06 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2005 r.

 
2997

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta i Gminy Mikstat za 2005 rok

 
2998

zarządzenie nr 5/2006 Wójta Gminy Rozdrażew z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za 2005 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 07.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 11:59