Dziennik nr 120 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 4 sierpnia 2006 r.

Nr 120

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2962

nr XXXVI/372/2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 26 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obiektów terenochłonnych i obiektów liniowych związanych z zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego Łęki, Wielichowo, Ruchocice dla terenu położonego w gminie Rakoniewice

 
2963

nr XLIX/292/2006 Rady Gminy Komorniki z dnia 22 maja 2006 r. w sprawie częściowej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chomęcice ( I etap )

 
2964

nr XXXVII/254/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gniezno

 
2965

nr XXXVI/260/06 Rady Gminy w Kwilczu z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kwilcz

 
2966

nr XXXVII/384/2006 Rady miejskiej w Rakoniewicach z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rakoniewice

 
2967

nr 236/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wierzbinek

 
2968

nr 238/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Wierzbinek

 
2969

nr 242/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbniku

 
2970

nr 247/XXXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy

 
2971

nr LXII/446/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLVIII/526/02 z dnia 14.06.2002 r. w sprawie podziału gminy Oborniki na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okregu

 
2972

nr LXII/447/2006 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej nr XLIX/537/02 z dnia 23.08.2002 r. zmieniającej uchwałę nr 488/98 Zarządu Miasta i Gminy Oborniki z dnia 3 wrzesnia 1998 r. w sprawie podziału gminy na obwody głosowania

 
2973

nr XXXVIII/249/06 Rady Miejskiej Tuliszków z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuliszkowie

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2974

nr XLIII/265/06 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 23 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Powiatu Jarocińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów okręgów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 
2975

nr XLV/236/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Wągrowcu

 
2976

nr XLV/239/2006 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu

 


UCHWAŁA

 


WOJEWÓDZKIEJ RADY ZATRUDNIENIA W POZNANIU

 
2977

nr 9/2006 z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

 


POROZUMIENIA

 
2978

zawarte w dniu 30 czerwca 2006 r. pomiędzy gmina Kaźmierz a powiatem szamotulskim w sprawie powierzenia zadania własnego

 
2979

zawarte w dniu 30 czerwca 2006 r. pomiędzy Związkiem Międzygminnym "Koniński Region Komunalny" a powiatem konińskim w sprawie powierzenia zadań publicznych w zakresie ochrony środowiska

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 04.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 12:00