Dziennik nr 119 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 28 lipca 2008 r.

Nr 119

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2167

nr XXVII/187/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Miejską Koło

 
2168

nr XXVII/188/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Koło

 
2169

nr XXVII/189/2008 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 
2170

nr XXIII/202/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia Strefy płatnego parkowania w mieście Szamotuły

 
2171

nr XVII/117/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, stanowiących wierzytelności Gminy i Miasta Tuliszków oraz jednostek organizacyjnych Gminy i miasta Tuliszków, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
2172

nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 28 maja 2008 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2173

nr XX/219/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej dla cz. Dz./ nr ewid. 11/20 i 14/2 położonych w miejscowości Jankowo Dolne

 
2174

nr XX/221/2008 Rady Gminy Gniezno z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej we wsi Szczytniki Duchowne - działka nr 176

 
2175

nr XXIII/284/284/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Pobiedziskach

 
2176

nr XXIII/292/284/08 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Pobiedziska

 
2177

nr XXIV/134/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia na rok 2008 regulaminu dodatków do wynagrodzeń dla nauczycieli szkół, placówek i jednostek, dla których organem prowadzącym jest gmina Swarzędz

 
2178

nr XXIV/138/2008 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 3 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/248/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 27 października 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych, dla których zarządcą jest burmistrz Miasta i gminy Swarzędz na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
2179

nr 201/2008 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 6 czerwca 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali

 
2180

nr XXXVIII/410/V/2008 Rady Miasta Poznania z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie sposobu ustalania w transporcie zbiorowym wysokości opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób, zabranych ze sobą do przewozu rzeczy i zwierząt, oraz wysokości opłaty manipulacyjnej

 
2181

nr XVIII/163/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Strzyżewo

 
2182

nr XVIII/164/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr V/46/07 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
2183

nr XVIII/165/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/193/05 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2184

nr XVIII/166/08 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 12 czerwca 2008 r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego

 
2185

nr XVI/191/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 13 czerwca 2008 r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrów Wielkopolski

 


SPRAWOZDANIA

 
2186

zarządzenie nr 7/08 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2007

 
2187

zarządzenie nr 26/08 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy i planu finansowego instytucji kultury za 2007 rok

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2188

nr OPO-4210-4(14)/2008/2794/IV/AgS z dnia 24 czerwca 2008 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez G.EN.Gaz Energia S.A. z siedzibą w Poznaniu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 28.07.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 20.07.2012 - 14:42