Dziennik nr 119 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 2 sierpnia 2006 r.

Nr 119

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2941

nr 151/2006 z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Kuźnik"

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2942

nr XLIX/390/06 Rady Gminy Dopiewo z dnia 30 stycznia 2006 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów w drodze inkasa

 
2943

nr XLI/299/2006 Rady miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 16 lutego 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Grodzisk Wlkp.

 
2944

nr XXVII/174/2006 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 16 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej, zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji, położonego w obrębie miasta Osieczna

 
2945

nr XXVIII/147/2006 Rady Gminy Lisków z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 
2946

nr XL/210/2006 Rady Gminy Wijewo z dnia 23 maja 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wijewo

 
2947

nr XLI/295/2006 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata

 
2948

nr XXXIX/236/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Lipno

 
2949

nr XXXIX/239/2006 Rady Gminy Lipno z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Lipno

 
2950

nr XLII/598/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/266/2004 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Ostrowie Wielkopolskim

 
2951

nr XXXVII/221/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania przy udzielaniu i rozliczaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności gminy Piaski

 
2952

nr XXXVII/222/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy Piaski z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności i wskazania organów do tego upraw3ininych

 
2953

nr XXXVII/223/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2954

nr XXXVII/225/2006 Rady Gminy Piaski z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 
2955

nr L?298/06 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania nr 6 w Domu Pomocy Społecznej w Jarogniewicach dla przeprowadzenia glosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 
2956

nr XXX/207/2006 Rady miejskiej Grabowa n. Prosna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom i przedszkolom publicznym prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne nie wymienione w art. 79 ustawy o systemie oświaty

 
2957

nr XLIV/515/06 Rady Miejskiej Kościana z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 
2958

nr XXXV/328/2006 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/92 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/92 Rady miejskiej Krzywinia z dnia 30 lipca 1992 r. w sprawie czasu pracy placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych na terenie Miasta i Gminy Krzywiń

 


POROZUMIENIE

 
2959

zawarte dnia 30 czerwca 2006 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a powiatem Ostrowskim w sprawie przekazania dotacji przedmiotowej

 


SPRAWOZDANIA

 
2960

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2005 rok

 
2961

zarządzenie nr 13/2006 Wójta Gminy Włoszakowice z dnia 13 marca 2006 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2005

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 02.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 12:02