Dziennik nr 118 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 1 sierpnia 2006 r.

Nr 118

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2905

nr 662 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Janowskiej

 
2906

nr 663 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obszar w rejonie ulicy Żwirki i Wigury-Benesza

 
2907

nr 664 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina - rejon ulic Olszewskiego i Jana Pawła II

 
2908

nr 665 Rady Miasta Konina z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina -rejon ulicy Grójeckiej

 
2909

nr XCV/1088/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 6 czerwca 2006 r. w sprawie programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą w terenie Poznańskiego Parku Technologiczno-Przemysłowego

 
2910

nr XVIII/312/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym w mieście Szamotuły

 
2911

nr XVIII/313/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej we wsi Otorowo

 
2912

nr XVIII/314/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicom położonym we wsi Kępa

 
2913

nr XVIII/315/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 12 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XL/362/02 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie gminy Szamotuły do kategorii dróg gminnych

 
2914

nr XXXVIII/230/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania na terenie gminy Chrzypsko Wielkie

 
2915

nr XXXVIII/231/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu glosowania w Domu Pomocy Społecznej w Łężeczkach

 
2916

nr XXXVIII/232/2006 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr 96/39/98 Zarządu Gminy w Chrzypsku Wielkim z dnia 20 sierpnia 1998 r. w sprawie: podziału gminy Chrzypsko Wielkie na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz określenia liczby radnych w każdym okręgu

 
2917

nr L/550/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XX/187/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Gniezna na lata 2004-2008

 
2918

nr L/551/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XX/189/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 lutego 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność miasta Gniezna

 
2919

nr L/552/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/345/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Gniezna

 
2920

nr XXIX/244/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Jaroszewo Drugie

 
2921

nr XXIX/245/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt

 
2922

nr XXIX/252/06 Rady Gminy Mieścisko z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Zespołu ds. Obsługi Oświaty do załatwiania spraw z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów i wydawania w tej sprawie decyzji administracyjnych

 
2923

nr L/553/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/346/2005 z dnia 1 kwietnia 2005 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych od osób fizycznych z przeznaczeniem na podnajem dla osób i rodzin uprawnionych do zawarcia umów najmu lokali zamiennych

 
2924

nr L/556/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/394/2005 Rady Miasta Gniezna z dnia 24 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia opłat za publiczny przewóz osób, zwierząt i rzeczy lokalnym transportem zbiorowym, wykonywanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne sp. z o.o. w Gnieźnie, określenia uprawnień do bezpłatnych i ulgowych przewozów oraz zasad świadczenia usług przewozowych

 
2925

nr L/558/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmian do uchwały nr XLV/492/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie miasta Gniezna

 
2926

nr L/559/2006 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIX/375/2002 z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie podziału miasta Gniezna na okręgi wyborcze oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, w zakresie zmiany liczby mandatów radnych w Okręgu Wyborczym nr I i w Okręgu Wyborczym nr II na terenie miasta Gniezna

 
2927

nr L/244/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- Ordynacja podatkowa

 
2928

nr L/245/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 29 czerwca 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komun akacji miejskiej

 
2929

nr L/246/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/253/2002 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych i obwodów glosowania w mieście Luboń

 
2930

nr XXXI/227/2006 Rady Gminy Ryczywół z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych gminy Ryczywół oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 
2931

nr XLVI/438/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rokietnica

 
2932

nr XLVI/450/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie: statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Rokietnicy

 
2933

nr XLVI/453/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Mrowino, gmina Rokietnica

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2934

nr XXXVII/294/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie organizacji oraz szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 
2935

nr XXXVII/295/2006 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Rawickiego do zawierania porozumień z jednostkami samorządu Terytorialnego w sprawie partycypacji w kosztach utrzymania Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Mały Dworek" w Łaszczynie

 
2936

nr XL/192/06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 czerwca 2006 r. o zmianie uchwały nr XXXVI/176/02 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie podziału Powiatu Szamotulskiego na okręgi wyborcze dla wyborów do Rady Powiatu szamotulskiego oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych powiatu wybieranych w okręgu

 
2937

nr XXXIV/233/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej

 
2938

nr XXXIV/235/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Środzie Wielkopolskiej

 
2939

nr XXXIV/237/2006 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu średzkiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2940

decyzja nr OPO-4210-23(6)/2006/203/VIII/AS z dnia 6 lipca 2006 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Ostrowski Zakład Ciepłowniczy z siedzibą w ostrowie Wlkp.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 01.08.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 12:04