Dziennik nr 100 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Prawny
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 czerwca 2004 r.

Nr 100

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2004

nr XLV/566/2002 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 16 maja 2002 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Kórnik dla fragmentu wsi Kamionki - działka nr ewid. 141

 
2005

nr XIII/135/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 1 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania nazw osiedli w miejscowości Cichowo, gmina Krzywiń

 
2006

nr XV/81/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 23 kwietnia 2004 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Piaski

 
2007

nr XVII/266/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie gminy Jarocin, których zarządcą jest Burmistrz Jarocina

 
2008

nr XV/158/2004 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 28 kwietnia 2004 roku zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Gminy Stęszew nr XII/130/2003 z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Gmina Stęszew

 
2009

nr XII/120/04 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wągrowcu

 
2010

nr XXXIII/198/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest Wójt Gminy na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 
2011

nr XXXIII/201/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo - rejon ulicy Leśnej, Wysogotowskiej i drogi krajowej nr 2 w zakresie działek nr 722 i 723

 
2012

nr XXV/211/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las na terenie działki o nr ewidencyjnym 103

 
2013

nr XXV/214/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 13 maja 2004 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów i szkół podstawowych oraz granic ich obwodów

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
2014

nr XVIII/118/04 Rady Powiatu Pleszewskiego z dnia 27 kwietnia 2004 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na inne zadania publiczne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
2015

nr XVI/89/04 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 28 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych

 


POROZUMIENIA

 
2016

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski zarządzania drogami powiatowymi w obrębie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2017

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Ostrów Wielkopolski prowadzenia niektórych spraw związanych z pełnieniem funkcji zarządcy dróg krajowych w obrębie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

 
2018

zawarte w dniu 31 marca 2004 roku pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu a Miastem Ostrów Wielkopolski w sprawie wspólnej realizacji remontu chodników w mieście Ostrowie Wielkopolskim przy Alei Słowackiego w ciągu drogi krajowej nr 25

 
2019

zawarte w dniu 30 kwietnia 2004 roku pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Gminą Ostrów Wielkopolski, Gminą Sośnie, Miastem i Gminą Odolanów, Gminą Sieroszewice, Gminą Przygodzice, Miastem i Gminą Raszków, Miastem i Gminą Nowe Skalmierzyce w sprawie powierzenia Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski zadania i określenia uprawnień i obowiązków przy realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt" i jego prowadzenie z lokalizacją na gruntach wsi Wysocko Wielkie Gmina Ostrów Wielkopolski

 


UCHWAŁY REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2020

nr 41/SO-12/P/04/Ko z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu publicznego załączonej do uchwały budżetowej Gminy Ślesin na 2004 rok

 
2021

nr 35/SO-11/D/04/Ko z dnia 13 kwietnia 2004 roku w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego zaplanowanego w uchwale budżetowej Gminy Ślesin na 2004 rok

 


SPRAWOZDANIA

 
2022

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Damasławek za rok 2003

 
2023

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kuślin za 2003 rok

 
2024

informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków Gminy Obrzycko za 2003 rok

 
2025

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Żerków za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 30.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:16