Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2018 roku, cz. 5. [poz. 401-498]

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2018 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
401. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
SOFT MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Smolna 13C/461-008 Poznań 2018-10-17 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
402. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 6 lutego 2019 r.
Urząd Gminy w Kotlinie 2018-10-17 - 2018-10-31 Biuro Obsługi i Informatyki
403. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka służbowa, opublikowano 15 stycznia 2019 r.]
ST MEDICAL Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 18-22, 62-800 Kalisz 2018-10-17 - 2018-10-31 Wydział Zdrowia
404. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 listopada 2018 r.]
Stowarzyszenie Dzieci o Osób Niepełnosprawnych w Miejskiej Górce, ul. Szkolna 1, 63-910 Miejska Górka 2018-10-22 - 2018-10-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
405. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych Gminie Jastrowie na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855 Rodzina, rozdział 85 501 Świadcczenie wychowawcze)
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 stycznia 2019 r.]
Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Gdańska 79, 64-915 Jastrowie 2018-10-22 - 2018-11-06 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
406. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 12 grudnia 2018 r.]
Urząd Gminy Ceków Kolonia 2018-10-22 - 2018-10-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
407. Prawidłowość wykorzystania dotacji na sfinansowanie wyposażenia gab. profil. zdrowotnej w zw. z ustawą o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności św. opieki zdrowotnej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
Urząd Miejski w Miejskiej Górce 2018-10-23 - 2018-10-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
408. • Przeprowadzanie oraz proces modernizacji ewidencji gruntów i budynków pod względem zgodności z art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne• Wywiązywanie się z obowiązku wynikającego z § 7 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach• Wypełnianie obowiązku wynikającego z § 14 ust. 1 rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego• Stan utworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3, 7 i 10 oraz ust. 1b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
http://geobip.poznan.uw.gov.pl/kontrole-2018-rok
Starostwo Powiatowe w Wolsztynie 2018-10-23 - 2018-12-14 Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna w Poznaniu
409. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 22 stycznia 2019 r.]
Urszula Kaczmarek ul. Spartańska 4, 60-204 Kalisz 2018-10-25 - 2018-11-08 Wydział Zdrowia
410. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 28 maja 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 2018-10-23 - 2018-12-23 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
411. Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 28 stycznia 2019 r.]
Urząd Gminy Kleszczewo 2018-10-22 - 2018-11-02 Wydział Polityki Społecznej
412. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[protokół z kontroli, opublikowano 6 grudnia 2018 r.]
KACZMAREKMED Katarzyna Kaczmarek, ul. 3 Maja 2 62-660 Dąbie 2018-10-25 - 2018-11-09 Wydział Zdrowia
413. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 6 lutego 2019 r.
Urząd Gminy w Damasławku 2018-10-24 - 2018-10-31 Biuro Obsługi i Informatyki
414. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
MAR-DENTAL STOMATOLOGIA MARTA KANTOR-KOTARA, ul. Polanka 16/U.2.1, 61-131 Poznań 2018-10-29 - 2018-11-09 Wydział Zdrowia
415. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 2 stycznia 2019 r.]
Rodzinnym Domu Dziecka PROM ul. Wodna 8, 62-510 Konin 2018-10-31 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
416. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 grudnia 2018 r.]
Dom Rodzinny w Swarzędzu os. Dąbrowszczaków 15/1-2, 62-020 Swarządz 2018-10-31 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
417. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]
Karolina Dobska-Mańko LOGOS Architektura Umysłu ul. Jugosłowiańska 65, 60-149 Poznań 2018-10-29 - 2018-11-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
418. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 18 stycznia 2019 r.]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie 2018-11-05 - 2018-11-16 Wydział Polityki Społecznej
419. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 30 stycznia 2019 r.]
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wijewie 2018-11-05 - 2018-11-16 Wydział Polityki Społecznej
420. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu "Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla rodzin dotkniętych dysfunkcją i kryzysem"
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 30 stycznia 2019 r.]
Fundacja Rozwoju Motylarnia ul. Grunwaldzka 85E/12 60-312 Poznań 2018-11-08 - 2018-11-14 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
421. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 stycznia 2019 r.]
Fundacja Porozumienie Wzgórz Dalkowskich ul. Głogowska 10, 67-124 Nowe Miasteczko 2018-11-08 - 2018-11-19 przedłużona do: 2018-11-23 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
422. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]
Fundacja Agrafka, ul. Klonowa 14, 66-320 Trzciel 2018-11-06 - 2018-11-09 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
423. Realizacja zadań określonych ustawami o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 grudnia 2018 r.]
Urząd Gminy Babiak 2018-11-07 - 2018-11-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
424. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 30 stycznia 2019 r.]
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gnieźnie, ul. Dworcowa 7, 62-200 Gniezno 2018-11-05 - 2018-11-26 Wydział Polityki Społecznej
425. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka służbowa, opublikowano 26 listopada 2018 r.]
GIZELA STOIŃSKA-WOŹNIAK GABINET STOMATOLOGICZNY LEK.STOM. GIZELA STOIŃSKA-WOŹNIAK, ul. Piaski 22, 62-020 Swarzędz 2018-11-06 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
426. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 15 stycznia 2019 r.]
MANDALA BEAUTY CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, 61-553 Poznań ul. M.Chwiałkowskiego 28/7 2018-11-12 - 2018-12-17 Wydział Zdrowia
427. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
PIELĘGNIARSKI OŚRODEK MEDYCYNY SZKOLNEJ S.C. CENTYLEK, ul. Poznańska 1, 62-320 Miłosław 2018-11-13 - 2018-11-26 Wydział Zdrowia
428. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka służbowa, opublikowano 23 listopada 2018 r.]
Archikracja Jakub Pawlak, 60-681 Poznań, ul. Jana Rymarkiewicza 5A 2018-11-08 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
429. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 grudnia 2018 r.]
Stowarzyszenie Aster, ul. Sanatoryjna 2, 60-480 Poznań 2018-11-14 - 2018-11-19 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
430. Zakres kontroli obejmuje zbadanie realizacji wybranych zadań ww. placówki wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz z rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 2 stycznia 2019 r.]
Dom Dziecka nr 3 ul. Suwalska 197, 60-461 Poznań 2018-11-06 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
431. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 5 lutego 2019 r.]
Urząd Miejski w Zbąszyniu 2018-11-12 - 2018-11-16 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
432. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 17 grudnia 2018 r.]
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kuźnicy Grabowskiej Kuźnica Grabowska 100, 63-522 Kraszewice 2018-11-12 - 2018-11-23 Wydział Polityki Społecznej
433. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 grudnia 2018 r.]
Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 2018-11-14 - 2018-11-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
434. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[notatka służbowa, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
PERSONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Irlandzka 5, 62-020 Zalasewo 2018-11-08 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
435. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa AGATA SATŁAWSKA-JĘDRUSEK STOMATOLOGIA ul. Skotarska 8A, 61-625 Poznań 2018-11-09 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
436. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
MEDYCZNE GABINETY SPECJALISTYCZNE URBI ET ORBI Katarzyna Urbaniak, ul. Mikołaja Kopernika 31, 64-600 Oborniki 2018-11-13 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
437. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej oraz opieki nad matką i dzieckiem
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 22 stycznia 2019 r.]
PARAMEDYK S.C., ul. Armii Krajowej 5, 62-700 Turek 2018-11-13 - 2018-11-26 Wydział Zdrowia
438. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ANDRZEJ STAŃCZAK, Jaraczewo 4, 64-930 Szydłowo 2018-11-19 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
439. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 grudnia 2018 r.]
Wielkopolskie Forum Organizacji Osób z Niepełnosprawnościami ul. Bukowska 27/29 60-501 Poznań 2018-11-19 - 2018-11-22 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
440. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Urząd Miejski w Puszczykowie 2018-11-19 - 2018-11-23 upoważnienie anulowano Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
441. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
VITAPULS - KAŹMIERCZAK SPÓLKA JAWNA, ul. Jana Matejki 3 A, 64-980 Trzcianka 2018-11-21 - 2018-12-11 Wydział Zdrowia
442. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim  2018-11-26 - 2018-11-30 upoważnienie anulowano Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
443. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 11 lutego 2019 r.]
Andrzej Szczepaniak, ul. Towarowa 1A, 62-800 Kalisz 2018-11-13 - 2018-11-27 Wydział Zdrowia
444. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 6 lutego 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy Lwówek 2018-11-14 - 2018-11-23 Biuro Obsługi i Informatyki
445. Prawidłowość wykorzystania dotacji celowych udzielonych Gminie Czerwonak na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (dział 855 Rodzina, rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze)
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 stycznia 2019 r.]
Urząd Gminy Czerwonak, ul. Żródlana 39, 62-004 Czerwonak 2018-11-19 - 2018-11-29 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
446. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[protokół z kontroli, opublikowano 11 lutego 2019 r.]
Rehabilitacja Agnieszka Stefaniak, ul. Lipowa 18/22, 62-800 Kalisz 2018-11-19 - 2018-12-07
przedłużona do 2018-12-21
Wydział Zdrowia
447. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz wykonywanie innych zadań zleconych z zakresu gospodarki nieruchomościami
wystąpienie pokontrolne, opublikowane 6 sierpnia 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu 2018-11-19 - 2019-01-18 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
448. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 16 stycznia 2019 r.]
Mini Mini Anna Jadowska ul. Starołęcka 129, 61-341 Poznań 2018-11-21 - 2018-12-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
449. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 28 stycznia 2019 r.]
Rodzinny Dom Nr 3 w Poznaniu ul. Podgórna 19a/14, 61-828 Poznań  2018-11-21 - 2018-12-20 Wydział Polityki Społecznej
450. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 10 stycznia 2019 r.]
Rodzinnym Domu nr 4 w Poznaniu os. Winiary 4/2-3, 60-665 Poznań 2018-11-21 - 2018-12-20 Wydział Polityki Społecznej
451. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 marca 2019 r.
Dom Dziecka DROGA w Wolsztynie ul. Marcinkowskiego 6, 64-200 Wolsztyn 2018-11-14 - 2018-12-31 Wydział Polityki Społecznej
452. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 marca 2019 r.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wolsztynie ul. 5 Stycznia 5, 64-200 Wolsztyn 2018-11-14 - 2018-12-31 Wydział Polityki Społecznej
453. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 marca 2019 r.
Urząd Gminy Sieroszewice 2018-11-20 - 2018-11-27 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
454. Kontrola prawidłowości prowadzonych postępowań w zakresie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w okresie od 1 października 2017 r. do dnia zakończenia kontroli
[sprawozdanie z kontroli, opublikowano 11 stycznia 2019 r.]
Urząd Miasta w Obrzycku 2018-11-20 - 2018-11-30 Wydział Polityki Społecznej
455. Spełnianie przez pracodawcę warunków i obowiązków określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
[protokół z kontroli, opublikowano 9 stycznia 2019 r.]
Domator Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 5 62-510 Konin 2018-11-20 - 2018-11-23 przedłużona do 2018-11-30  Wydział Polityki Społecznej
456. Spełnianie przez pracodawcę warunków i obowiązków określonych w przepisach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
[protokół z kontroli, opublikowano 9 stycznia 2019 r.]
Domcar Sp. z o.o. ul. Spółdzielców 9A 62-510 Konin 2018-11-20 - 2018-11-23 przedłużona do 2018-11-30  Wydział Polityki Społecznej
457. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 4 marca 2019 r.
Urząd Gminy w Połajewie 2018-11-26 - 2018-11-30 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
458. Realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego, zmiany imienia i nazwiska
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 11 marca 2019 r.
Urząd Gminy w Ryczywole 2018-11-26 - 2018-11-30 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
459. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 8 stycznia 2019 r.]
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Nasz Dom - Nasz Świat, ul. Rynek 2, 64-100 Leszno  2018-11-27 - 2018-11-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
460. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 stycznia 2019 r.]
Starostwo Powiatowe w Szamotułach 2018-11-26 - 2018-11-30 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
461. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 15 stycznia 2019 r.]
Fundacja Inicjatyw Społecznych MILI LUDZIE ul. Jackowskiego 25/23, 60-509 Poznań 2018-11-29 - 2018-12-04 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
462. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 3 kwietnia 2019 r.
Urząd Gminy Ostrów Wielkopolski 2018-11-27 - 2018-11-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
463. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 27 marca 2019 r.
Starostwo Powiatowe w Kościanie 2018-11-22 - 2018-11-30 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
464. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CYRULIK Maria Walczak, ul. Wiatraki 13, 62-730 Dobra 2018-11-19 - 2018-11-30 Wydział Zdrowia
465. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Urząd Miejski w Puszczykowie 2018-11-21 - 2018-11-23 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
466. Realizacja zadań zleconych w zakresie zgromadzeń publicznych Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim 2018-11-26 - 2018-11-30 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
467. Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami określającymi warunki wykonywania działalności leczniczej
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
Stomatologia Ewa Kaczmarek SMILE, ul. Augustyna Szamarzewskiego 23/1, 60-514 Poznań  2018-11-23 - 2018-12-14 upoważnienie anulowano Wydział Zdrowia
468. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 7 marca 2019 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drawsku 2018-11-28 - 2018-12-14 Wydział Polityki Społecznej
469. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 14 stycznia 2019 r.]
EDEMA Gabinet Leczenia Obrzęku Limfatycznego mgr Anna Sobolewska, ul. Promienista 6, 60-288 Poznań 2018-11-26 - 2018-12-14 Wydział Zdrowia
470. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
BARTOSZ KUBASIK, ul. Elizy Orzeszkowej 13, 60-778 Poznań 2018-11-26 - 2018-12-14 Wydział Zdrowia
471. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 10 stycznia 2019 r.]
Rodzinny Dom nr 6 w Poznaniu ul. A. Grottgera 3/3a 60-657 Poznań  2018-11-28 - 2018-12-28 Wydział Polityki Społecznej
472. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 10 stycznia 2019 r.]
Rodzinny Dom nr 5, ul. Piaskowa 6/1, 61-753 Poznań 2018-11-28 - 2018-12-27 Wydział Polityki Społecznej
473. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 6 lutego 2019 r.
Urząd Gminy w Zakrzewie 2018-11-26 - 2018-12-06 Biuro Obsługi i Informatyki
474. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 19 lutego 2019 r.
Urząd Miejski w Poniecu 2018-11-30 - 2018-12-14 Biuro Obsługi i Informatyki
475. Realizacja zadań określonych ustawami o: utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz ustawą Prawo wodne
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 stycznia 2019 r.]
Urząd Miasta i Gminy Tuliszków 2018-12-04 - 2018-12-11 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
476. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 10 maja 2019 r.
Urząd Miasta i Gminy Skoki 2018-12-04 - 2018-12-07 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
477. Realizacja zadania polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 28 stycznia 2019 r.]
Środowiskowy Dom Samopomocy w Dąbiu 62-660 Dąbie, ul. Emilii Plater 1 2018-12-06 - 2018-12-20 Wydział Polityki Społecznej
478. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 18 stycznia 2019 r.]
Starostwo Powiatowe w Obornikach 2018-12-05 - 2018-12-11 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
479. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
Bajkowa Akademia Smyka Agnieszka Ziembora ul. Promienista 79, 62-002 Suchy Las 2018-12-05 - 2018-12-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
480. Wydawanie, cofanie i wygaszanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminna obsługa CEIDG
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 17 maja 2019 r.
Urząd Miasta Luboń 2018-12-11 - 2018-12-14 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
481. Prawidłowość przyznawania świadczeń i wydawania decyzji oraz kwalifikacje kadry realizującej zadania pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 4 marca 2019 r.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dolsku 2018-12-10 - 2018-12-31 Wydział Polityki Społecznej
482. Prawidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonych na utworzenie nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz zapewnienie ich funkcjonowania
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
Kaczka Dziwaczka Małgorzata Nawrocka, ul. Saperska 51/1, 61-493 Poznań  2018-12-10 - 2018-12-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
483. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 9 stycznia 2019 r.]
Fundacja Apja, ul. Koronna 7/13, 60-652 Poznań 2018-12-10 - 2018-12-13 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
484. Prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych z budżetu państwa w ramach Programu wsparcia osób z niepełnosprawnościami
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 14 lutego 2019 r.]
Fundacja Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży OTWARCIE 2018-12-11 - 2018-12-17 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
485. KNPrawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej Gminie Kwilcz na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej wynikającego z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855 Rodzina, rozdział 85 501 Świadczenie wychowawcze)
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 13 lutego 2019 r.]
Urząd Gminy Kwilcz 2018-12-10 - 2018-12-21 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
486. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[protokół z kontroli, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
Stomatologia Ewa Kaczmarek SMILE, ul.A.Szamarzewskiego 23/1, 60-514 Poznań 2018-12-03 - 2018-12-21 Wydział Zdrowia
487. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 19 lutego 2019 r.
Urząd Gminy w Trzcinicy 2018-12-06 - 2018-12-19 Biuro Obsługi i Informatyki
488. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 15 stycznia 2019 r.]
GABINETY LEKARSKIE GROCHOWSKA 9 RYSZARD STAWICKI, ul. Grochowska 9 2018-12-10 - 2018-12-21 Wydział Zdrowia
489. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa
[zalecenia pokontrolne, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
SPECJALISTYCZNA INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA SZYMON KUJAWIAK, ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 77A, 60-529 Poznań 2018-12-10 - 2018-12-28 Wydział Zdrowia
490. Formalna ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa DENTIKA-MEDIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Piątkowska 110A/1, Poznań 2018-12-10 - 2018-12-21 Wydział Zdrowia
491. Ocena realizacji zaleceń pokontrolnych Wojewody Wielkopolskiego
 
MARTINES APOLONIA WYSZYŃSKA, ul. Promienna 5A/11, 64-920 Piła 2018-12-17 - 2018-12-31 Wydział Zdrowia
492. Ocena prawidłowości wykonywania zadań w zakresie prowadzenia rejestru wniosków o pozwolenie na budowę i decyzji o pozwoleniu na budowę oraz prowadzenia rejestru zgłoszeń budowy, o których mowa w art. 82b Prawa budowlanego Starostwo Powiatowe w Ostrowe Wielkopolskim 2018-12-10 - 2018-12-12 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
493. Prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania przez ośrodek szkolenia wymagań, określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - o transporcie drogowym, zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia 
wystąpienie pokontrolne, opublikowano 19 marca 2019 r.
EASY WORK POLSKA Sp. z o.o. ul. Hawelańsja 10 Poznań 2018-12-11 - 2018-12-13 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
494. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach Starostwo Powiatowe w Międzychodzie 2018-12-13 - 2018-12-21 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
495. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 19 lutego 2019 r.
Urząd Gminy w Skulsku 2018-12-12 - 2018-12-27 Biuro Obsługi i Informatyki
496. Działanie i bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych wykorzystywanych do realizacji zadań publicznych
Informacja z przeprowadzonej kontroli, opublikowano 19 lutego 2019 r.
Urząd Miasta Obrzycko 2018-12-14 - 2018-12-31 Biuro Obsługi i Informatyki
497. Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
[wystąpienie pokontrolne, opublikowano 31 stycznia 2019 r.]
Starostwo Powiatowe w Lesznie 2018-12-14 - 2018-12-20 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
498. Organizacja i funkcjonowanie jednostki w zakresie zgodności z ustawą o pomocy społecznej
zalecenia pokontrolne, opublikowano 1 lipca 2019 r.
Dom Pomocy Społecznej w Poznaniu, ul. Ugory 18/20 2018-12-19 - 2019-01-31 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Izabela Judek
Data utworzenia: 19.10.2018
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.08.2019 - 07:25