Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu w 2010 roku, cz. 3. [poz. 201-300]

Treść archiwalna

Kontrole prowadzone przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
od dnia 01.01.2010 r.

Lp. Przedmiot kontroli Jednostka kontrolowana Termin kontroli Wydział
przeprowadzający
kontrolę
201 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Pępowo, ul. Stanisławy Nadstawek, 63-830 Pępowo 19.05-1.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
202 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno 18.05-27.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
203 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Krzykosy, ul. Główna 37, 63-024 Krzykosy 18.05-28.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
204 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Grodzisku Wlkp. ul. Żwirki i Wigury 1A, 62-065 Grodzisk Wlkp.  20.05-31.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
205 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa na zadania w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej i w dziale 710 – Działalność usługowa, rozdział 71015 – Nadzór budowlany oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Kępnie ul. Kościuszki 5, 63-600 Kępno 12.05-3.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
206 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej - „SILMET-BEDEX” s.a, ul. Kujańska 10 a, 77-400 Złotów  10.05-14.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
207 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej: Wytwórni Wyrobów Foliowych „FOLPLAST” Teresa Pawlik, Romulad Pawlik Spółka Jawna, ul. Składowa 2a, 64-000 Kościan 17.05-21.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
208 zakresem kontroli objęte zostaną następujące obszary: 1.poprawność sporządzania dokumentów dotyczących zadeklarowanych wydatków do Komisji Europejskiej w szczególności Poświadczenia, deklaracji wydatków, oraz wniosku o płatność okresową od Instytucji Zarządzającej do Instytucji Certyfikującej dla programów regionalnych w tym zgodność wydatków z danymi w dokumentacji księgowej, dokumentacji uzupełniającej oraz spójność z danymi zawartymi w KSI SINIK 07-13). 2. system weryfikacji wniosków. 3. realizacja obowiązków kontrolnych. 4. Informowanie o nieprawidłowościach. 5. KSI (SIMIK 07-13). 6. Planowanie, wydatkowanie i rozliczanie środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 w kontekście zapisów Kontraktu wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 – 2013, tj. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań 19.05-1.06.2010 Wydział Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji
209 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Niepubliczny Zespół Opiekuńczo-Wychowawczy, Dobieszczyzna nr 55, 63-210 Żerków 12.05-26.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
210 projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej (nr 305) w Nowym Tomyślu (ul. 3 Stycznia w Nowym Tomyślu i Glinno) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta w Nowym Tomyślu, ul. Poznańska 33, 64-300 Nowy Tomyśl 6.05-14.05.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
211 projekt pn. „Modernizacja odcinka ul. Pniewskiej łączącego drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2709P w miejscowości Lwówek” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek 6.05-14.05.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
212 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Miejski w Zbąszyniu, ul. por. Żwirki 1, 64-360 Zbąszyń  17.05-18.05.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
213 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy i Miasta Jastrowie, ul. Żymierskiego 79, 64-915 Jastrowie 12.05-21.05.2010 Wydział Finansów i Budżetu
214 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Kazimierza Hołogi ul. Poznańska 30, 64-300 Nowy Tomyśl 11.05-22.05.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
215 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej: Zakłady Mięsne „Sobkowiak”, ul. Wolsztyńska 54, 64-212 Siedlec 24.05-31.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
216 rozliczenie środków finansowych przekazanych w 2009 r. na sporządzanie ekspertyzy dotyczącej zasadności sporządzania programów ochrony powietrza w zakresie ozonu oraz benzo-alfa-pirenu Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Departamencie Środowiska, Plac Wolności 18 w Poznaniu  13.05-14.05.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
217 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek Doskonalenia Zawodowego z siedzibą przy ul. Krotoszyńskiej 30 w Koźminie Wielkopolskim 12.05-14.05.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
218 realizacja przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomani w zakresie uprawy polowej maku niskomorfinowego i konopi włóknistych za rok 2009 Urząd Miasta i Gminy w Stęszewie, ul. Poznańska 11 21.05.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
219 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Tadeusz Stefanowicz - tłumacz przysięgły 11.05.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
220 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy Urząd Miejski w Kościanie, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 12.05-20.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
221 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. nr 47 poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Chodzieży, ul. Składowa 5, 64-800 Chodzież 24.05-18.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
222

wyjaśnienie kwestii udzielania świadczeń społecznych

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu, ul. Cześnikowska 18, 60-330 Poznań – filia Stare Miasto, ul. Ratajczaka 5, 61-813 Poznań 11.05-28.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
223 realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Gołuchów, ul. Lipowa 1, 63-322 Głuchów 24.05-27.05.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
224 realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Rakoniewice, Oś. Drzymały 25, 62-067 Rakoniewice 27.05.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
225 realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy i Miasta Tuliszków, Pl. Powstańców Styczniowych 1, 62-740 Tuliszków  19.05-21.05.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
226 realizacja zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk
kontrola anulowana
Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów 26.05-28.05.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
227 sprawdzenie sposobu realizacji zadań ustawowych, a w szczególności wykonywania zadań kontrolnych  [pobierz wystąpienie pokontrolne] Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  12.05-26.05.2010 przedłużono do 02.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
228 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2009 r.[pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy w Gołańczy, ul. dr. Kowalika 2, 62-130 Gołańcz 13.05-21.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
229 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Jan Ratajczak - tłumacz przysięgły 12.05-14.05.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
230 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miejski w Rogoźnie, ul. Nowa 2, 64-610 Rogoźno 17.05-25.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
231 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Alina Kałek-Syp - tłumacz przysięgły 14.05.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
232 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) BGW Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. z o. o., ul. Syrenia 9, 60-960 Poznań 26.05-28.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
233 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) P.H. EKOWIT Sp. z o. o., ul. Wysogotowska 118, 62-081 Przeźmierowo 26.05-28.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
234 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) UNIBOX Paweł Wardejn, ul. Skwierzyńska 3, 61-615 Poznań  26.05-28.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
235 realizacja zadania z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy, ul. K. Libelta 4, 62-130 Gołańcz 24.05-11.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
236 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) UNIPOL s. j., ul. Główna 19, 62-007 Biskupice  27.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
237 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) PHP „WECHTA”, Przybrodzin 16, 62-430 Powidz 27.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
238 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Aktywności Zawodowej, ul. Gołaszewo 26a, 62-291 Gołaszewo 27.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
239 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) ZPH Fundacji „MIELNICA”, ul. Kaliska 15, 62-500 Konin  20.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
240 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) PP „ELKA” Andrzej Mazurkiewicz, ul. Bielawska 2, 62-400 Słupca  20.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
241 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) WECHTA sp. z o. o. S.K.A. ul. Poznańska 41, 62-400 Słupca  20.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
242 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) „ROXPOL” sp. z o. o. ul. Przemysława 85, 62-510 Konin 20.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
243 wydawanie i cofanie uprawnień przewodnikom turystycznym i pilotom wycieczek oraz prowadzenie ich ewidencji w 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, ul. Piekary 17, Poznań 24.05-09.06.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
244 kontrola projektu pn. „Przebudowa ul. Żeromskiego w Kole” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 18.05-25.05.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
245 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3199P Mąkoszyn-Przybyłów na odcinku Plac Wolności – ulica Dworocwa w Babiaku” w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „„Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji
 
Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło  18.05-25.05.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
246 wyjaśnienie zasad przysługiwania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego Urząd Gminy w Strzałkowie al. Prymasa Wyszyńskiego 6, 62-420 Strzałkowo 18.05-31.05.2010 Wydział Polityki Społecznej
247 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Dorota Galicka - tłumacz przysięgły 20.05-21.05.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
248 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie w likwidacji ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin  24.05-4.06.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
249 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. nr 47 poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Szamotułach, ul. Wojska Polskiego 1, 64-500 Szamotuły   09.06-18.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
250 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chodzieży, ul. Paderewskiego 2, 64-800 Chodzież 27.05-9.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
251 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na osiągnięcie standardów w Domach Pomocy Społecznej
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec  31.05-11.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
252 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Nowym Mieście nad Wartą, ul. Poznańska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą  7.06-15.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
253 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego Edyta Kwiatkowska-Faryś - tłumacz przysięgły 26.05-28.05.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
254 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Pniewach ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy  28.05.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
255 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Luboniu pl. Edmunda Bojanowskiego 2, 62-031 Luboń  2.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
256 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii, ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań  9.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
257 spełnianie standardów sług rynku pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w prawie standardów usług rynku pracy (Dz. U. Z 2007 r. nr 47 poz. 314) Powiatowy Urząd Pracy w Grodzisku Wlkp., 62-065 Grodzisk Wlkp., ul. Poznańska 15 07.06-25.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
258 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Obornikach Wielkopolskich, ul. Łopatyńskiego 1, 64-600 Oborniki Wielkopolskie 1.06-14.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
259 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Śremie, ul. Chełmońskiego 22, 63-100 Śrem  7.06-18.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
260 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r.  Urząd Miejski w Pniewach ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy  2.06-17.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
261 wykorzystanie dotacji celowych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Starostwo Powiatowe w Lesznie, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno  8.06-21.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
262 postępowanie dotyczące wydawanie i zmiany warunków pozwoleń zintegrowanych, ustaleń i realizacji programów dostosowawczych oraz analizy wydawanych pozwoleń zintegrowanych w 2008 i 2009 r. [pobierz wystapienie pokontrolne] [pobierz protokół] Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Środowiska, Pl. Wolności 18 w Poznaniu  14.06-25.06.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
263 ewidencja działalności gospodarczej Urząd Gminy w Chodzieży , ul. Notecka 28, 64-800 Chodzież  7.06-8.06.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
264 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Szpital Powiatowy im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie ul. Szpitalna 28, 77-400 Złotów  8.06-18.06.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
265 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3096P Konin-Posoka-Rzgów-Podbiel” realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji  [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin  7.06-15.06.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
266 projekt pn. „Przebudowa ciągu drogowego relacji: droga krajowa 25 – Sporne – Bożatki- Rzgów z uzupełnieniem infrastruktury towarzyszącej” realizowany w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin  7.06-15.06.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
267 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej w 2009 r. z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
[pobierz wystąpienie pokontrolne]
Urząd Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów 14.06-22.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
268 wykorzystanie dotacji celowych udzielonych z budżetu państwa oraz realizacja i sposób windykacji dochodów związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2009 r. Urząd Gminy Rokietnica, ul. Golęcińska 1, 62-090 Rokietnica  14.06-25.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
269 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szamotułach, ul. Szczuczyńska 60, 64-500 Szamotuły  17.06-30.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
270 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania z zakresu pomocy społecznej określonego umową nr PS.I-7.9016/3-49/09 z 15 czerwca 2009 r.
[pobierz wystapienie pokontrolne]
Stowarzyszenie na Górze, ul. Strzelecka 15, 64-800 Chodzież  15.06-30.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
271 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miasta i Gminy Międzychód, ul. Marszałka Piłsudskiego 2, 64-400 Międzychód 11.06.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
272 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Miłosław, ul. Wrzesińska 19, 62-320 Miłosław 14.06.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
273 realizacja zadań zleconych w zakresie zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Miejski w Ujściu, pl. Wiosny Ludów 2, 64-850 Ujście 18.06.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
274 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych Urząd Miejski w Puszczykowie, ul. Podleśna 4, 62-040 Puszczykowo 21.06.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
275 realizacja zadań zleconych w zakresie ewidencji ludności i dowodów osobistych, zdarzeń stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk Urząd Gminy Chocz, ul. Rynek 17, 63-313 Chocz 21.06-24.06.2010 Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
276 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – Spółdzielni Inwalidów im. Powstańców Wlkp., ul. Lotnicza 24-26, 63-400 Ostrów Wlkp.  17.06-18.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
277 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – P.P.H.U. MAXIM Durlak Henryka, ul. Raszkowska 47a, 63-400 Ostrów Wlkp.  21.06-22.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
278 spełnianie przez pracodawcę wymogów z art. 28 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r . o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 14 z 2008 r., poz. 92) Zakład Pracy Chronionej – „OSTROWIN – CENTRUM” Sp. z o. o., ul. Wańkowicza 1c, 63-400 Ostrów Wlkp.  14.06-18.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
279 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Barbara Kornacka - tłumacz przysięgły 9.06-10.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
280 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Justyna Iwaszkiewicz - tłumacz przysięgły 11.06-14.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
281 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki wiążące się z realizacją zadania określonego w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 ze zm.) Dom Dziecka w Szamocinie, ul. Staszica 3 i 4, 64-820 Szamocin 14.06-30.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
282 gospodarowanie przez starostów nieruchomościami stanowiącymi własność skarbu Państwa oraz wykonywanie przez nich zadań zleconych w zakresie gospodarki nieruchomościami Starostwo Powiatowe w Kole, ul. Sienkiewicza 21/23, 62-600 Koło 17.06-16.07.2010 Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości
283 realizacja zadań z zakresu administracji rządowej zleconego gminie, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu z siedzibą pod adresem: ul. Wrocławska 250, 63-800 Gostyń  16.06-23.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
284 realizacja zadania zleconego gminie jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie z siedzibą pod adresem: 63-304 Czermin, Czermin 47 – w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domy Samopomocy w Czerminie, z siedzibą pod adresem: 63-304 Czermin, Czermin 1 21.06-28.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
285 wszystkie sfery organizacji i funkcjonowania jednostki związane z realizacją zadania określonego w ww. ustawie Dom dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” z siedzibą pod adresem: Kosewo, ul. Słupecka 2, 62-402 Ostrowite 23.06-7.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
286 gospodarowanie środkami finansowymi oraz realizacja dochodów budżetowych w 2009 r. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Czarnkowie, ul. Kościuszki 88, 64-700 Czarnków  15.06-24.06.2010 przedłużono do 29.06.2010 Wydział Finansów i Budżetu
287 prowadzenie ośrodka szkolenia w zakresie: spełniania wymagań określonych w art. 39g ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym, zgodności prowadzenia szkolenia z obowiązującymi programami szkolenia, dokumentów wymaganych w związku z prowadzeniem szkolenia Ośrodek szkolenia Polskiej Izby Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 144 w Warszawie, w zgłoszonych miejscach przeprowadzania zajęć na terenie województwa wielkopolskiego 17.06-22.06.2010 Wydział Infrastruktury i Rolnictwa
288 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Małgorzata Markisz-Welka - tłumacz przysięgły  17.06-18.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
289 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Katarzyna Konsek- tłumacz przysięgły 22.06-23.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
290 prawidłowość i rzetelność prowadzenia repertorium oraz pobierania wynagrodzenia określonego w przepisach, o których mowa w art. 16 ust. 2 i ust 3 ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego [pobierz wystąpienie pokontrolne] Helena Jankowska - tłumacz przysięgły 21.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
291 kontrola dysponenta jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w zakresie funkcjonowania zespołów ratownictwa medycznego
[protokół z kontroli]
[wystąpienie pokontrolne]
Zespół Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, ul. Kościuszki 74, 62-100 Wągrowiec 22.06-2.07.2010 Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
292 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r. Urząd Gminy i Miasta w Pyzdrach, ul. Taczanowskiego 1, 62-310 Pyzdry 18.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
293 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miasta i Gminy Buk, ul. Ratuszowa 1, 64-320 Buk 25.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
294 organizacja przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w 2009 r.  Urząd Miejski w Jarocinie, al. Niepodległości 10, 63-200 Jarocin  30.06.2010 Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
295 prawidłowość wykorzystania dotacji udzielonych w 2009 r. z budżetu państwa pochodzącej z rezerwy celowej przeznaczonej na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej – Środowiskowe Domy Samopomocy [pobierz wystąpienie pokontrolne] Urząd Miasta i Gminy w Ostrzeszowie, ul. Zamkowa 31, 63-500 Ostrzeszów  22.06-30.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
296 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan – Grażyna – Krzywiń na terenie Powiatu Kościańskiego. Etap II” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji [pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Kościanie 22, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 24.06-30.06.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
297 projekt pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 3900P Kościan – Grażyna – Krzywiń na terenie Powiatu Kościańskiego. Etap I” realizowany w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011” w zakresie jego finansowej i rzeczowej realizacji[pobierz wystąpienie pokontrolne] Starostwo Powiatowe w Kościanie 22, al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan 24.06-30.06.2010 Wydział Zarządzania Funduszami Europejskimi/Wydział Finansów i Budżetu
298 realizacja zadania zleconego powiatowi z zakresu administracji rządowej, jakim jest prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi – art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Zespół Placówek Wspierania Rodziny „SZANSA” w Kosewie z siedzibą pod adresem: Kosowo, ul. Słupecka 2, 62-402 Ostrowite, w zakresie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Kosewie 28.06-16.07.2010 Wydział Polityki Społecznej
299 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Słupca, – wykonanie i zamontowanie nagrobka na mogile Stefana Półrula na cmentarzu w m. Młodajewo gm. Słupca. W roku 2009 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Gminy w Słupcy, ul. Sienkiewicza 16, 62-400 Słupca  28.06.2010 Wydział Polityki Społecznej
300 prawidłowość wykorzystania dotacji celowej udzielonej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 71035 cmentarze, w ramach porozumienia zawartego w dniu 17 kwietnia 2009 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem i Gminą Września, - polegające na renowacji, remoncie i odbudowie grobów żołnierskich z lat 1919, 1920, 1939, na terenie cmentarza parafialnego we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej w roku 2009 ze środków finansowych Wojewody Wielkopolskiego Urząd Miasta i Gminy we Wrześni ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września  30.06.2010 Wydział Polityki Społecznej

Dokumenty z przeprowadzonych kontroli dostępne są w wydziałach merytorycznych

Autor: Agnieszka Krużowska
Data utworzenia: 15.05.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 13.01.2020 - 09:23