Specjalizacje farmaceutów

Wydział Zdrowia
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
tel. 61 854 17 02, 694 818 527   
/pokój 569 – V piętro/

Korespondencję proszę składać w Kancelarii Głównej Urzędu, al. Niepodległości 16/18 (budynek B, pok. 025-026) lub przesłać na adres Wydziału.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne /Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 z późn. zm./
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie specjalizacji i uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. poz.516/
  • Przepisy przejściowe zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw
    /Dz. U. z 2015 r. poz. 1991, z późn. zm./

UWAGA!

Farmaceuci, którzy rozpoczęli i nie zakończyli szkolenia specjalizacyjnego przed dniem wejścia w życie ww. rozporządzenia, zgodnie z § 20 kontynuują specjalizację na podstawie dotychczasowych przepisów, tj. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2003 r.
w sprawie specjalizacji oraz uzyskiwania tytułu specjalisty przez farmaceutów /Dz. U. z 2003 r. Nr 101, poz. 941/.

Autor: Iwona Kulesza
Data utworzenia: 02.06.2014
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.10.2017 - 11:13