Karty usług

Katalog usług

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

ID

Kategoria usługi

Nazwa usługi

Słowa kluczowe

Komórka organizacyjna

Opiekun karty

1

Polityka społeczna

Nadanie licencji pośrednika pracy i doradcy zawodowego W związku  z wejściem  z dniem 23 sierpnia 2013 r.  przepisów ustawy z dnia 13.06.2013 r.  o zmianie  ustaw regulujących  wykonywanie niektórych zawodów  ( Dz. U z 2013 r. poz. 829 ) - zadanie wojewody zapisane  dotychczas w art. 10 ust.2 pkt 2ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  zostało uchylone.

2

Polityka społeczna

  Uzyskanie dotacji dla organizacji pozarządowej w zakresie pomocy społecznej

dotacja, konkurs, organizacja pozarządowa, pomoc społeczna

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Agnieszka Bieniada-Wawrzyniak

3

Polityka społeczna

Wpis do rejestru organizatorów turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Julia Szymańska

4

Polityka społeczna

Wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne

rehabilitacja, osoby niepełnosprawne, organizator, turnus

Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Julia Szymańska

5

Dokumentacja pracownicza

 Uzyskanie dokumentów osobowo-płacowych z zasobu zlikwidowanych przedsiębiorstw, przechowywanego w Archiwum Urzędu

likwidacja, przedsiębiorstwo, wojewoda, zaświadczenie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Agata Babińska

6

Dziedzictwo narodowe

 Zgłoszenie do odznaczeń państwowych

odznaka, medal, order, Order Odrodzenia Polski, Krzyż Zasługi, Długoletnia Służba

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Krystyna Siwierska

7

Zmiany nazw
miejscowości i obiektów fizjograficznych

 Zmiany nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

nazwa, miejscowość, urzędowa nazwa, rodzaj, obiekt, fizjograficzny

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Beata Goraj

8

Informacja publiczna

 Udostępnianie informacji publicznej na pisemny wniosek

informacja publiczna, ujawnienie, udostępnienie

Biuro Organizacyjno-Administracyjne

Elżbieta Krasińska

9

Nieruchomości

 Nabywanie z mocy prawa na własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego nieruchomości zajętych pod drogi publiczne

nieruchomości, Skarb Państwa, drogi, budowa

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Malwina Stasiak-Wiśniewska

10

Nieruchomości

 Stwierdzenie nabycia przez gminę z mocy prawa nieruchomości rolnej Skarbu Państwa

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

11

Nieruchomości

 Stwierdzenie, czy dana nieruchomość przed przejęciem na cele reformy rolnej podlegała lub niepodlegała pod działanie art. 2 ust. 1 dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rolnej

nieruchomość, Skarb Państwa, nieruchomość rolna, reforma rolna

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

12

Nieruchomości

 Stwierdzenie nieważności decyzji potwierdzającej przejęcie nieruchomości rolnej na własność Skarbu Państwa

nieruchomość, Skarb Państwa, decyzja

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Maciej Stachowiak

13

Nieruchomości

 Złożenie odwołania od decyzji starosty (prezydenta miasta) wydanej w pierwszej instancji w sprawach zwrotów wywłaszczonych nieruchomości, odszkodowań z tytułu wywłaszczenia nieruchomości lub wywłaszczeń nieruchomości

nieruchomość, Skarb Państwa, wywłaszczenie, odwołanie, odszkodowanie

Wydział Skarbu Państwa i Nieruchomości

Malwina Stasiak-Wiśniewska

14

Obywatele /Cudzoziemcy

 Uzyskanie paszportu

paszport

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Karolina Klafetka-Sokulska

15

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie zezwolenia na pracę

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw cudzoziemców zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy
 

16

Obywatele /Cudzoziemcy

Udzielenie zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw cudzoziemców zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy

17

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw cudzoziemców zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy

18

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie poświadczenia posiadania bądź utraty obywatelstwa polskiego

W związku z wejściem z dniem 15 sierpnia 2012r. przepisów ustawy z dnia 2 kwietnia 2009r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012r., poz.161 z późn. zm.) obowiązuje nowa terminologia oraz określony został wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego - karta straciła ważność – aktualna usługa pod poz.38

19

Obywatele /Cudzoziemcy

Udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw cudzoziemców zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy

20

Obywatele /Cudzoziemcy

Uzyskanie wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw cudzoziemców zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/cudzoziemcy

21

Bezpieczeństwo

 Uzyskanie decyzji w sprawie wydania pozwolenia na nabywanie, przechowywanie lub używanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

pozwolenie, materiały wybuchowe, użytek cywilny, zakup, przechowywanie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Elżbieta Weyssenhoff

22

Budownictwo

 Uzyskanie pozwolenia na budowę

pozwolenia, budowa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

23

Budownictwo

 Zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia

budowa, pozwolenie

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Jacek Wróblewski

24

Instytucje kościelne

 Uzgodnienie trasy pielgrzymki na terenie województwa

procesja, pielgrzymka

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Wiesława Nitschke

25

Komunikacja

Uzyskanie wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy

ewidencja, instruktor, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

26

Komunikacja  Wpis do rejestru ośrodków szkolenia

rejestr ośrodków szkoleń, technika jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Paulina Waraczewska

27

Komunikacja

 Wpis do rejestru ośrodków doskonalenia techniki jazdy

ośrodki doskonalenia techniki jazdy, rejestr ośrodków doskonalenie techniki jazdy, prawo jazdy

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Danuta Wiatr

28

Rolnictwo

Uzyskanie dotacji dla spółek wodnych i związków spółek wodnych

spółka wodna, związek spółek wodnych, dotacja, budżet państwa

Wydział Infrastruktury i Rolnictwa

Emilia Białas

29

Geodezja

Rozpatrywanie wniosków w sprawie zbadania zasadności odmowy organu włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W związku  z wejściem  z dniem 12 lipca 2014 r.  przepisów ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r.  o zmianie  ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  ( Dz. U z 2014 r. poz. 897 ) - zadanie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w zakresie rozpatrywania wniosków w sprawie zbadania zasadności odmowy organu włączenia dokumentacji do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało uchylone.

30

Mandaty

  Uzyskanie odroczenia lub rozłożenia na raty spłaty należności pieniężnej za mandat karny kredytowany

mandat, odroczenie zapłaty, mandat karny kredytowany

Wydział Finansów i Budżetu

Jacek Kluj

31

Mandaty

 Zapłata grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego

mandat, zapłata, konto

Wydział Finansów i Budżetu

Jacek Kluj

32

Mandaty

 Dystrybucja bloczków mandatów karnych

mandat, bloczki mandatowe, druki

Wydział Finansów i Budżetu

Jacek Kluj

33 Granice gmin
Status miasta
 Tworzenie, łączenie, dzielenie, znoszenie i ustalanie granic gmin, nadawania gminie lub miejscowości statusu miasta, ustalanie i zmiany nazw gmin i siedzib ich władz nazwa, granice, miasto, gmina Biuro Organizacyjno-Administracyjne Beata Goraj
34 Obywatele /Cudzoziemcy Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw z zakresu obywatelstwa 
zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/obywatelstwo
cudzoziemcy, obywatelstwo polskie, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Olga Hydzik
35 Obywatele /Cudzoziemcy

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw z zakresu obywatelstwa 
zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/obywatelstwo

cudzoziemcy, obywatelstwo polskie, wojewoda

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Olga Hydzik
36 Obywatele /Cudzoziemcy

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw z zakresu obywatelstwa 
zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/obywatelstwo

cudzoziemcy, obywatelstwo polskie, Minister Spraw Wewnętrznych

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Olga Hydzik
37 Obywatele /Cudzoziemcy

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw z zakresu obywatelstwa 
zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/obywatelstwo

obywatele polscy, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, zgoda na zrzeczenie się obywatelstwa polskiego

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Olga Hydzik
38 Obywatele /Cudzoziemcy

Informacje dotyczące sposobu załatwiania spraw z zakresu obywatelstwa 
zamieszczone są pod adresem: http://www.poznan.uw.gov.pl/obywatelstwo

obywatelstwo, utrata, potwierdzenie

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Olga Hydzik
Autor: Elżbieta Krasińska
Data utworzenia: 02.10.2012
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.08.2017 - 13:12