Rozpoczęcie specjalizacji

Diagnosta laboratoryjny ubiegający się o rozpoczęcie specjalizacji składa za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK)  wniosek do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, od dnia 15 listopada do  dnia 15 grudnia albo od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja każdego roku.        

Do wniosku dołącza się:

 • odwzorowanie cyfrowe dyplomu ukończenia uczelni wyższej, 
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych,
 • odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego okres zatrudnienia w zawodzie,
 • oświadczenie dotyczące rodzaju publikacji (z zawartą w nim klauzulą o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”).

Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza wojewoda.

Listę wolnych miejsc szkoleniowych w poszczególnych dziedzinach określa wojewoda i ogłasza za pomocą SMK, co najmniej na miesiąc przed terminem danego postępowania kwalifikacyjnego.

Terminy postępowań kwalifikacyjnych: od 16 grudnia do 15 stycznia albo od 1 czerwca do 30 czerwca każdego roku.       

Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:

 • ocenę formalną wniosku  o rozpoczęcie szkolenia specjalizacyjnego,
 • postępowanie konkursowe, w przypadku, gdy liczba kandydatów do odbycia szkolenia specjalizacyjnego jest większa niż liczba miejsc szkoleniowych w danym postępowaniu. 

W postępowaniu konkursowym przyznaje się punkty za:

 1. staż pracy w zawodzie diagnosty laboratoryjnego, w pełnym wymiarze czasu pracy- 10 punktów  za co najmniej 3-letni staż
 2. posiadanie stopnia doktora nauk medycznych - 10 punktów,
 3. opublikowanie jako autor lub współautor (publikacje z zakresu diagnostyki laboratoryjnej):
  1. książki naukowej- 3 punkty,
  2. artykułu naukowego oryginalnego- 1 punkt,
  3. artykułu o charakterze poglądowym, rozdziału w książce naukowej  lub popularnonaukowej- 1 punkt,
  4. artykułu popularnonaukowego, programu multimedialnego lub komunikatu z badań naukowych- 1 punkt,

W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik w postępowaniu konkursowym, uwzględnia się wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych.
W przypadku gdy co najmniej dwóch kandydatów ubiegających się o miejsce szkoleniowe w tej samej dziedzinie ma identyczny wynik studiów na dyplomie ukończenia studiów wyższych, uwzględnia się średnią ocen uzyskaną w okresie studiów liczoną do dwóch znaków po przecinku, ze wskazaniem skali ocen, jaka obowiązywała na uczelni.

Do odbywania szkolenia specjalizacyjnego kwalifikuje się diagnostów laboratoryjnych, w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc szkoleniowych przyznanych na dane postępowanie kwalifikacyjne w danej dziedzinie w danym województwie, w kolejności od najwyższego wyniku uzyskanego w postępowaniu konkursowym. 

O wyniku postępowania kwalifikacyjnego wojewoda zawiadamia wnioskodawcę za pomocą SMK.

Wnioskodawca, który nie został zakwalifikowany do odbycia szkolenia specjalizacyjnego, może zwrócić się do wojewody o weryfikacje postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia za pomocą SMK. O rozstrzygnięciu sprawy wojewoda zawiadamia wnioskodawcę niezwłocznie, nie później niż 7 dni od dnia otrzymania wniosku, za pomocą SMK. 

Wojewoda, uwzględniając wynik przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, kieruje wnioskodawców do odbywania szkolenia specjalizacyjnego w jednostce szkolącej, posiadającej wolne miejsca szkoleniowe, za pomocą SMK.

Osobie zakwalifikowanej do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego właściwy wojewoda tworzy w SMK elektroniczną kartę przebiegu szkolenia specjalizacyjnego (EKS), prowadzoną w SMK, z określoną planowaną datą rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego. 

EKS z wymaganymi wpisami stanowi dowód odbycia szkolenia specjalizacyjnego zgodnie z jego programem.

W tym samym czasie można odbywać tylko jedno szkolenie specjalizacyjne.
Szkolenie specjalizacyjne jest jednostopniowe.

Diagnosta laboratoryjny zakwalifikowany do rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego rozpoczyna je w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od daty określonej w EKS jako planowana data rozpoczęcia szkolenia. Faktyczną datę rozpoczęcia szkolenia potwierdza kierownik specjalizacji.

Autor: Dorota Kicka
Data utworzenia: 24.10.2016
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.10.2016 - 09:44