Oferty pracy

Logo Służby Cywilnej

Np. 5/17
Np. 27.04.2017
Np. referent prawny
Numer oferty Data oferty Stanowisko Termin składania dokumentów Wyniki naboru
32/17 31.03.2017 Plik specjalista do spraw: obciążeń egzekucyjnych w postępowaniu mandatowym w Wydziale Finansów i Budżetu WUW w Poznaniu nr ref. 32/17 13.04.2017
31/17 31.03.2017 Plik starszy specjalista do spraw: współpracy z organizacjami pozarządowymi i jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie realizacji ustawy o pomocy społecznej oraz programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 31/17 13.04.2017
30/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Lesznie nr ref. 30/17 10.04.2017
29/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: kontroli w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu - Delegatura w Koninie nr ref. 29/17 10.04.2017
28/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: nadzoru nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa w obszarze pomocy społecznej i przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 28/17 10.04.2017
27/17 30.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: realizacji zadań wojewody w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w Wydziale Polityki Społecznej i Zdrowia WUW w Poznaniu nr ref. 27/17 10.04.2017
26/17 22.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: systemu ostrzegania i alarmowania ludności w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego WUW w Poznaniu nr ref. 26/17 03.04.2017
25/17 15.03.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia postępowań administracyjnych z zakresu wywłaszczeń i odszkodowań w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 25/17 27.03.2017
24/17 15.03.2017 Plik referent prawny do spraw: prowadzenia spraw z zakresu rewindykacji mienia oraz gospodarki gruntami rolnymi w Wydziale Skarbu Państwa i Nieruchomości WUW w Poznaniu nr ref. 24/17 27.03.2017 Pobierz
23/17 13.03.2017 Plik inspektor wojewódzki do spraw: geodezji, kartografii, katastru nieruchomości i państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej WUW w Poznaniu nr ref. 23/17 23.03.2017

Strony

Subskrybuj Oferty pracy