Zasady opracowywania projektów aktów prawnych oraz realizacji aktów prawnych w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu

 1. Poniższe zasady dotyczą opracowywania projektów aktów prawnych Wojewody Wielkopolskiego i Dyrektora Generalnego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w odniesieniu do których nie został przewidziany szczególny tryb ich przygotowywania oraz ewidencjonowania.
 2. Opracowywanie projektu aktu prawnego zgodnie z zasadami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” należy do obowiązków właściwej komórki organizacyjnej urzędu.
 3. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu organizacyjnego Urzędu są projekty:
  1. rozporządzeń Wojewody, w tym porządkowych;
  2. zarządzeń Wojewody;
  3. poleceń Wojewody;
  4. zarządzeń dyrektora generalnego urzędu.
 4. Rozporządzeniem Wojewody jest akt prawny powszechnie obowiązujący na terenie całego lub części województwa.
 5. Zarządzeniem Wojewody jest akt prawny wydawany w szczególności w celu realizacji powierzonych Wojewodzie zadań zgodnie z art. 17 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej   w województwie.
 6. Poleceniem Wojewody jest akt prawny  wydany zgodnie z art. 25 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie.
 7. Dyrektor generalny urzędu wydaje zarządzenia w zakresie określonym w art. 25 ustawy  o służbie cywilnej.
 8. Do projektów rozporządzeń i zarządzeń Wojewody Wielkopolskiego oraz zarządzeń Dyrektora Generalnego Urzędu opracowuje się uzasadnienie, które w szczególności powinno zawierać:
  1. tytuł „UZASADNIENIE”;
  2. umotywowane potrzeby wydania aktu prawnego;
  3. określenie konsekwencji społecznych, gospodarczych, finansowych i prawnych jakie wywoła akt prawny;
  4. ocenę dotyczącą zdarzeń korupcyjnych, które mogą wystąpić w związku z wprowadzeniem aktu prawnego;
  5. miejsce, datę i podpis dyrektora albo kierownika innej komórki organizacyjnej urzędu będącej projektodawcą.
 9. Do projektów poleceń Wojewody Wielkopolskiego opracowuje się uzasadnienie, jeżeli wymaga tego przepis szczególny lub przedmiot regulacji.
 10. Przygotowywanie projektu aktu prawnego, jeżeli jego wydanie wynika z przepisów odrębnych, nie wymaga wydania w tym względzie polecenia służbowego. Pracę nad takim projektem rozpoczyna się niezwłocznie po ogłoszeniu aktu prawnego, bądź po otrzymaniu tekstu niepublikowanego aktu prawnego.
 11. Projekt aktu prawnego powinien zawierać:
  1. oznaczenie rodzaju aktu prawnego ze wskazaniem wydającego akt prawny oraz określenie numeru: „Nr…/16”;
  2. datę aktu prawnego;
  3. zwięzłe określenie przedmiotu aktu prawnego;
  4. podstawę prawną;
  5. treść aktu prawnego;
  6. wskazanie zobowiązanych do realizacji aktu prawnego oraz terminu jego wykonania, gdy zachodzi taka konieczność;
  7. klauzulę o ewentualnym uchyleniu dotychczas obowiązującego aktu prawnego;
  8. określenie terminu wejścia w życie aktu prawnego.
 12. Projekty aktów prawnych wymagają uzgodnienia z zainteresowanymi komórkami organizacyjnymi urzędu, a w szczególności z:
  1. Biurem Organizacyjno – Administracyjnym, jeżeli akt prawny ma wywołać skutki w sferze:
   • organizacji, funkcjonowania urzędu oraz warunków działania i organizacji pracy,
   • organizacji, funkcjonowania organów administracji rządowej w województwie, jeżeli przepisy prawa tak stanowią;
  2. Wydziałem Finansów i Budżetu lub Biurem Organizacyjno – Administracyjnym, jeżeli akt prawny powoduje skutki finansowe.
 13. Jeżeli projekt aktu prawnego nie nasuwa zastrzeżeń strony uczestniczące w uzgodnieniach parafują projekt.
 14. Do projektu aktu prawnego nasuwającego zastrzeżenia dołącza się uwagi i wnioski na piśmie proponując jednocześnie zmiany i uzupełnienie poszczególnych postanowień projektu.
 15. Projekt aktu prawnego po przeprowadzeniu uzgodnień podlega zaopiniowaniu pod względem prawnym i redakcyjnym przez Wydział Nadzoru Prawnego.
 16. Wydział Nadzoru Prawnego udziela komórkom organizacyjnym urzędu niezbędnej pomocy prawnej, także na etapie opracowywania projektu aktu prawnego.
 17. Uzgodniony i zaopiniowany projekt aktu prawnego projektodawca przedkłada do podpisu Wojewodzie Wielkopolskiemu albo Dyrektorowi Generalnemu Urzędu.
 18. Projekty aktów prawnych sporządza się przynajmniej w 2 egzemplarzach.
 19. Ewidencję i zbiór aktów prawnych prowadzi Wydział Kontroli.
 20. Projektodawca podejmuje decyzję o publikacji aktów prawnych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej albo intranetowej przekazując je w formie zeskanowanego dokumentu do Biura Wojewody.
 21. Projektodawca aktu prawnego jest obowiązany:
  1. przekazać akt prawny zainteresowanym, ze względu na przedmiot regulacji;
  2. podjąć wszelkie niezbędne czynności mające na celu zabezpieczenie pełnej realizacji aktu prawnego;
  3. prowadzić kontrolę realizacji aktu prawnego oraz składać sprawozdania lub informacje w określonych terminach, jeżeli przedmiot aktu prawnego tego wymaga lub w akcie prawnym został nałożony taki obowiązek.

Źródło: Regulamin organizacyjny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

Autor: Źródło: Regulamin organizacyjny
Data utworzenia: 13.03.2014
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 13.03.2014 - 14:41
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 24.11.2021 - 09:18