Rodzinny kapitał opiekuńczy

Rodzinny kapitał opiekuńczy to świadczenie dla rodziców dzieci w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Celem kapitału jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Świadczenie przysługuje:

 • obywatelom polskim,
 • określonym w ustawie cudzoziemcom.

Kapitał przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • osobie, która przyjęła dziecko na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie jego przysposobienia,

jeżeli dziecko wspólnie z nimi zamieszkuje oraz pozostaje na ich utrzymaniu.

Kapitał nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej,
 • rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej,
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do kapitału, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Rodzinny kapitał opiekuńczy przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na dziecko.

To od rodziców zależy, czy będą otrzymywać świadczenie:

 • przez rok po 1 tys. zł miesięcznie,
 • przez dwa lata po 500 zł miesięcznie.

Prawo do rodzinnego kapitału opiekuńczego przysługuje także rodzicom, którzy już w dniu wejścia przepisów mają drugie i kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Na takie dzieci świadczenie będzie przysługiwało proporcjonalnie - za okres od dnia wejścia w życie ustawy do czasu ukończenia przez drugie lub kolejne dziecko 35. miesiąca życia.

Świadczenie nie jest uzależnione od dochodów rodziny.

Złożenie wniosku

Przyjmowaniem wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy, ich rozpatrywaniem oraz wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać od 1 stycznia 2022 r.

Wniosek o rodzinny kapitał opiekuńczy należy złożyć wyłącznie  w postaci elektronicznej, za pomocą tych samych systemów teleinformatycznych, co wnioski o świadczenie dobry start i świadczenie wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500+”, tj. poprzez:

 • Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS,
 • portal Emp@tia(link wysyła e-mail),
 • swój bank.

Przyznanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych kapitału nie wymaga wydania decyzji, a przyznanie prawa do świadczenia odbywa się w formie informacji.

Ustalenie prawa do kapitału następuje w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami.

Wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane we wniosku konto bankowe.

Aby otrzymać rodzinny kapitał opiekuńczy w maksymalnej kwocie, tj. 12 tys. zł, rodzic powinien złożyć  wniosek w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy 9 miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego okresu, kapitał będzie przysługiwał od miesiąca złożenia wniosku.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. z 2023 r. poz. 883)
Autor: Jacek Mruczyk
Data utworzenia: 09.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.01.2024 - 07:41
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2024 - 07:41