Informacja dla gmin

Rodzaje udzielanej repatriantom pomocy zostały określone w przepisach:

ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji (Dz. U. z 2022 r. poz. 1105.)

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie podziału rezerwy celowej budżetu państwa "Pomoc dla repatriantów" (Dz.U. poz. 1352).

Dotacja dla gminy zapewniającej lokal mieszkalny rodzinie repatriantów

Gmina może zaprosić konkretną, wskazaną imiennie rodzinę lub wystosować zaproszenie bez imiennego wskazania repatriantów. Przy udzieleniu gminie dotacji uwzględnia się wielkość lokalu mieszkalnego, jego wyposażenie, stan techniczny oraz lokalizację, a także ewentualne koszty poniesione przez gminę w związku z zapewnieniem rodzinie repatriantów lokalu mieszkalnego.

W przypadku rodziny określonej imiennie dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 45 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² na terenie danego powiatu.

W przypadku rodziny nieokreślonej imiennie dotacja może być przyznana do wysokości kwoty stanowiącej równowartość iloczynu 55 m² powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego i wysokości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² na terenie danego powiatu.

postępowanie:

  • Podjęcie przez Radę Gminy uchwały, w której zobowiązuje się do zapewnienia lokalu mieszkalnego dla określonej imiennie lub nieokreślonej imiennie rodziny repatriantów i do zawarcia na czas nieokreślony umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego
  • Złożenie przez gminę wniosku  do wojewody o przyznanie dotacji wraz z załącznikami– w terminie do 120 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później jednak niż do 10 września roku budżetowego
  • Zawarcie przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta porozumienia z Wojewodą w sprawie udzielenia dotacji dla gminy zapewniającej lokal mieszkalny nieokreślonej imiennie rodzinie repatriantów

Do wniosku dołącza się:

  • uchwałę rady gminy zawierającą zobowiązanie do zapewnienia lokalu mieszkalnego repatriantom oraz do zawarcia, na czas nieokreślony, umowy nadającej im tytuł prawny do lokalu mieszkalnego,
  • dokumenty potwierdzające poniesione koszty np. operat szacunkowy stanowiący wycenę wartości nieruchomości dokonany przez biegłego rzeczoznawcę, kalkulację kosztów remontu, faktury, rachunki, potwierdzające poniesienie kosztów remontu i zakupu niezbędnego wyposażenia,

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje jego analizy i ocenia, czy wniosek spełnia wymogi, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

Wniosek nie będzie rozpatrzony, jeżeli nie zostanie uzupełniony przez gminę w wyznaczonym terminie.

Wojewoda przekazuje gminie spełniającej powyższe warunki dotację, na podstawie zawartego porozumienia, w terminie 30 dni od podpisania porozumienia.

Rozliczenie dotacji następuje na podstawie: faktur, rachunków, potwierdzających poniesienie kosztów remontu i zakupu niezbędnego wyposażenia

Dotacja dla gminy, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego dla określonej imiennie rodziny repatriantów.

Przyznanie repatriantowi pomocy nie jest możliwe jeśli gmina zapewniła lokal mieszkalny w trybie art. 21 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Zwrot kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta – 6 000,00 zł na jednego repatrianta i każdego członka jego najbliższej rodziny- Kwota pomocy ulega corocznie od dnia 1 stycznia podwyższeniu w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy zastosowaniu wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie 15 dni po upływie trzeciego kwartału.

Dotacji udziela się wniosek repatrianta, złożony osobiście do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce osiedlenia się repatrianta w terminie 2 lat od dnia nabycia przez repatrianta.

postępowanie:

Gmina, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek do wojewody  o udzielenie dotacji celowej w terminie 120 dni od dnia zakończenia prac remontowych lub adaptacyjnych, nie później jednak niż do 10 września roku budżetowego.

Do wniosku należy dołączyć:

  • oświadczenie wójta/burmistrza/prezydenta miasta, że lokal mieszkalny, który podlegał remontowi lub adaptacji, repatriant uzyskał w trybie innym niż określony w art. 21 ustawy o repatriacji;
  • dokumenty potwierdzające wysokość kosztów remontu lub adaptacji lokalu mieszkalnego repatrianta poniesionych przez gminę (kopie faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem, rachunków potwierdzających wysokość faktycznie poniesionych kosztów)

Wojewoda w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, dokonuje jego analizy i ocenia czy wniosek spełnia wymogi, a w przypadku stwierdzenia braków przekazuje wniosek do uzupełnienia w terminie 14 dni.

Wniosek nie będzie rozpatrzony, jeżeli nie zostanie uzupełniony przez gminę w wyznaczonym terminie.

W przypadku, gdy wniosek spełnia wymogi formalne wojewoda przekazuje gminie, która przeprowadziła remont lub adaptację lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się repatrianta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dotację celową w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie dotacji celowej.

Autor: Kamila Kaczmarczyk
Data utworzenia: 09.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.01.2024 - 08:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.01.2024 - 08:46