Ośrodki adopcyjne

Prowadzenie procedur przysposobienia oraz przygotowanie osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka stanowi wyłączną kompetencję ośrodka adopcyjnego. Ośrodek prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Marszałek województwa wyznacza i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym ośrodek adopcyjny, który prowadzi Wojewódzki Bank Danych, w którym zawarte są informacje o dzieciach z terenu województwa oczekujących na przysposobienie. Monitoruje także przebieg procesów adopcyjnych.

Ponadto Marszałek województwa publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej województwa wykaz ośrodków adopcyjnych, które na terenie województwa prowadzą postępowania adopcyjne.

Autor: Agnieszka Adamczak
Data utworzenia: 05.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 05.01.2024 - 12:54
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 05.01.2024 - 12:55