Lustracja

Obowiązek lustracyjny

Obowiązek lustracyjny dotyczy osób pełniących funkcje publiczne urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.

Przepisy prawne stanowiące podstawę obowiązku lustracyjnego:

Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (sejm.gov.pl)

Fragmenty ustawy, na które warto zwrócić uwagę:

  • art. 4 – lista funkcji publicznych, z tytułu pełnienia których istnieje obowiązek lustracyjny
  • art. 7 – zasady składania oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • art. 8 – lista organów właściwych do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego
  • załącznik nr 1a – Wzór oświadczenia lustracyjnego
  • załącznik nr 2a – Wzór informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego

Praktyczne informacje dotyczące wypełnienia załącznika 1a i 2a:

  • Oświadczenie lustracyjne (zał. 1a) składa się tylko raz, w momencie wyrażenia zgody na kandydowanie lub zgody na objęcie lub wykonywanie funkcji.
  • Informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (zał. 2a) składa się każdorazowo w przypadku wyrażenia zgody na ponowne kandydowanie lub objęcie funkcji publicznej.

Osoba oświadczająca, że nie współpracowała – wypełnia tylko i wyłącznie część pierwszą części A oświadczenia lustracyjnego.

Osoba oświadczająca, że współpracowała – wypełnia część drugą części A oraz część B oświadczenia lustracyjnego.

W przypadku składania  informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy dodatkowo, w piśmie przewodnim, podać dokładne dane osoby składającej tę informację (imię, nazwisko i adres, numer telefonu lub e-mail) oraz z jakiego tytułu ta informacja jest składana.

Przy wypełnianiu obu załączników należy zwrócić uwagę na:

  • wypełnienie wszystkich wymaganych rubryk,
  • dokładne podanie funkcji publicznej,
  • podkreślenie właściwych fragmentów zgodnie z instrukcją.

Oświadczenia lustracyjne i informacje o złożeniu oświadczenia lustracyjnego należy przesyłać na adres:

Wojewoda Wielkopolski
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań
z dopiskiem na kopercie „OL”

Kontakt osobisty lub telefoniczny:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
Biuro Organizacyjno-Administracyjne
Oddział Organizacyjny
pok. 372 budynek A
nr tel. 61 854 15 47

Informacje o złożonych oświadczeniach lustracyjnych udzielane są podmiotom do tego uprawnionym za pośrednictwem aplikacji ,,System informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego", dostępnej na stronie Instytutu Pamięci Narodowej pod adresem: https://data-oswiadczenia.ipn.gov.pl/(odnośnik zewnętrzny)

Aplikacja umożliwia samodzielne pozyskanie informacji o dacie złożenia oświadczenia lustracyjnego, funkcji publicznej pełnionej w momencie składania oświadczenia lustracyjnego oraz nazwie organu, któremu przedłożono oświadczenie lustracyjne.

Osoby kandydujące w wyborach samorządowych – prosimy nie przysyłać oświadczeń lustracyjnych i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego wojewodzie wielkopolskiemu.

Zgodnie z art. 426 § 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy informujemy, że oświadczenie lustracyjne lub informację o złożeniu oświadczenia lustracyjnego w związku z kandydowaniem w wyborach samorządowych należy złożyć do Komitetu Wyborczego, z którego Państwo kandydujecie.

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (sejm.gov.pl)

Członkowie Kół Łowieckich – prosimy nie przysyłać oświadczeń lustracyjnych i informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego wojewodzie wielkopolskiemu.

Zgodnie z ustawą „lustracyjną” kandydat na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku Łowieckiego, kandydat na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Łowieckiego lub kandydat do Naczelnej Rady Łowieckiej składa oświadczenie lustracyjne - właściwemu zarządowi okręgowemu.

Osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku Łowieckiego składają oświadczenie lustracyjne - właściwemu organowi powołującemu.

Członek zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego składa oświadczenie lustracyjne - właściwemu organowi wybierającemu.

Autor: Dorota Guzińska
Data utworzenia: 26.02.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.06.2012 - 07:14
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 26.02.2024 - 07:16