Ponowne wykorzystywanie

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako wykorzystywanie przez użytkowników informacji sektora publicznego w jakimkolwiek celu.

Wyjątkiem od tego celu jest wymiana informacji sektora publicznego między podmiotami zobowiązanymi wyłącznie w celu realizacji zadań publicznych.

Przez użytkownika informacji sektora publicznego rozumie się: osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ponownie wykorzystuje informacje sektora publicznego lub wykorzystuje dane prywatne.

Kiedy informacja sektora publicznego jest udostępniana?

Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:

 • udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub w portalu danych (https://dane.gov.pl/pl), lub w innym systemie teleinformatycznym urzędu;
 • przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Przekazanie informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, w przypadkach gdy informacja sektora publicznego:

 • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu lub w portalu danych (https://dane.gov.pl/pl),
 • została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż Biuletyn Informacji Publicznej urzędu i portal danych ( https://dane.gov.pl/pl ) i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Co przygotować i jak wypełnić dokumenty?

Przygotuj wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej.

Wniosek możesz złożyć w każdym czasie, w wersji papierowej albo elektronicznej.

Wniosek zawiera w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego do udostępnienia informacji,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana, warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym urzędu.

Gdzie załatwię sprawę?

Wniosek możesz wysłać do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail komórek organizacyjnych urzędu lub na adres: wuw@poznan.uw.gov.pl(link wysyła e-mail),
 • w formie dokumentu elektronicznego poprzez e-PUAP,
 • przesłać pocztą tradycyjną na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań,
 • złożyć osobiście w kancelarii głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu lub w jego delegaturach,
 • przesłać faxem na numery sekretariatów komórek organizacyjnych urzędu.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Nie ponosisz opłat.

Możemy nałożyć opłatę przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na wniosek w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów (art. 18 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego).

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Koszty te mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

 1. Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zobowiązuje wszystkich użytkowników ponownie wykorzystujących informacje do:
 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora publicznego z urzędu,
 • poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej;
 1. urząd ponosi odpowiedzialność wyłącznie za udostępniane lub przekazywane informacje w celu ponownego wykorzystywania informacji i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia lub przekazania (nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej lub przekazanej informacji sektora publicznego w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny; nie ponosi odpowiedzialności za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego ponownie wykorzystanej);
 2. urząd nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie informacji sektora publicznego będącej utworem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiącej bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych lub objętej prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują mu prawa, przez podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego w zakresie przekraczającym uprawnienia do wykorzystania utworu lub bazy danych przysługujące urzędowi, bądź wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

Czas realizacji wniosku

Wniosek rozpatrzymy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania wniosku.

Jeśli wniosek nie spełni wymogów formalnych wezwiemy Cię do usunięcia braków formalnych, które musisz uzupełnić w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. W innym przypadku wniosek pozostanie bez rozpoznania.

Jeżeli nie będziemy mogli rozpatrzyć wniosku w terminie, w ciągu 14 dni od złożenia wniosku powiadomimy Cię o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępnimy informację sektora publicznego. Termin nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Po rozpatrzeniu wniosku urząd:

 • przekazuje informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania,
 • informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku,
 • informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego),
 • składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie,
 • w przypadku, jeżeli utworzenie lub przetworzenie informacji sektora publicznego w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie oraz sporządzenie z nich wyciągów spowoduje konieczność podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności, składa informację o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
 • odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Prawo do sprzeciwu:

 1. wnioskodawca, który otrzymał ofertę, zawierającą warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego może, w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku;
 2. w przypadku otrzymania sprzeciwu podmiot zobowiązany do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego lub o wysokości opłat.

Jak się odwołać?

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

 1. w zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. − Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, z późn. zm.);
 2. od decyzji Wojewody Wielkopolskiego odmawiającej wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji rozstrzygającej o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie służy odwołanie, które wnosi się do ministra właściwego do spraw informatyzacji w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego.

Uwaga: jeśli decyzja została wydana przez inny organ, odwołanie wnosi się wówczas za pośrednictwem tego organu, który wydał decyzję.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. − Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm.), z tym że:

 • przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,
 • skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Podstawa prawna:

ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 1641).

Autor: Barbara Pietrzyk, Beata Goraj, Dorota Guzińska
Data utworzenia: 12.04.2012
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 26.09.2012 - 08:39
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.12.2021 - 07:24