Szczególna opieka geriatryczna

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 17 sierpnia 2023 r. o szczególnej opiece geriatrycznej (Dz. U. z 2023 poz. 1831) Wojewoda Wielkopolski informuje o rozpoczęciu prac nad sporządzeniem projektu wojewódzkiego planu działania szczególnej opieki geriatrycznej.

Zgodnie z art. 13 ust 2 ww. ustawy: „W terminie 60 dni od dnia udostępnienia informacji, o której mowa w ust. 1, powiat zgłasza pisemną propozycję dotyczącą utworzenia i lokalizacji centrum, uwzględniając przepisy art. 11 ust. 1 i art.12 pkt 2, pkt 3 lit. b i pkt 4 lit. b”.

Zgłoszenie, o którym mowa w ust.2 ww. ustawy powinno zawierać:

  1. „propozycję lokalizacji centrum:
    1. wraz ze wskazaniem podmiotu leczniczego, w którym ma ono być utworzone –  w przypadku gdy centrum ma zostać utworzone w ramach struktury organizacyjnej istniejącego podmiotu leczniczego, albo
    2. wraz z informacją, że ma ono być utworzone jako nowy podmiot leczniczy, w formie, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności lecznicze;
  2. propozycję obszaru działania centrum;
  3. liczbę osób, które ukończyły 75 rok życia, zamieszkujących na obszarze ,o którym mowa w pkt 2, ustaloną według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego”.
Autor: Paweł Ryszka
Data utworzenia: 09.01.2024
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.01.2024 - 13:51
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.01.2024 - 14:31