Żydowska kwatera wojenna na poznańskim Miłostowie – wykaz pochowanych

Treść archiwalna

Na poznańskim Cmentarzu Komunalnym Miłostowo, zlokalizowana jest kwatera wojenna, w której spoczywają Żydzi zmarli w latach 1942-43. Są to ofiary pochodzące z niemieckich obozów pracy zlokalizowanych ówcześnie w Poznaniu i Nekli. Ofiary, które zmarły  w wyniku katorżniczej pracy na rzecz okupanta niemieckiego spoczywają w pięciu grobach zbiorowych. Pochowanych jest 1008 osób narodowości żydowskiej.

Do 2022 r. kwatera kryła anonimowe pochówki. Dzięki szerokim badaniom archiwalnym udało się dotrzeć do wykazu 470 danych personalnych pochowanych w tym miejscu (imiona, nazwiska, daty urodzenia).

W 2022 r. Wojewoda Wielkopolski przekazał środki finansowe na rewitalizację kwatery na poznańskim Miłostowie, która została wykonana w ścisłym uzgodnieniu ze stroną żydowską.

W związku z odnalezieniem dokumentu z potwierdzoną tożsamością prawie połowy zamęczonych i zamordowanych osób pochodzenia żydowskiego Wojewoda Wielkopolski zainicjował ustawienie przed kwaterą granitowych tablic inskrypcyjnych z wykazem części pochowanych, aby w ten sposób przywrócić należny im szacunek i godność. Planowane odsłonięcie tablicy nastąpi na przełomie września i października 2023 r.

W załączeniu prezentujemy wykaz osób spoczywających w kwaterze. Zwracamy się również z prośbą, aby przekazywać tą informację dalej, w szczególności do rodzin, które straciły swoich przodków w czasie II wojnie światowej w okolicach Poznania, a o których dotychczas nie było żadnej informacji. Bliższych informacji o planowanej uroczystości można zasięgnąć wysyłając wiadomość na adres mailowy ps@poznan.uw.gov.pl oraz pod numerem telefonu 61 854 18 25.

At the Poznań Municipal Cemetery in Miłostowo, there is a war quarter where Jews who died in 1942-43 are buried. These are victims from German labor camps located at that time in Poznań and Nekla. The victims who died as a result of backbreaking work for the German occupier rest in five mass graves. 1,008 people of Jewish nationality are buried.

Until 2022, the war quarters were hiding anonymous burials. Thanks to extensive archival research, it was possible to obtain a list of 470 personal data buried in this place (names, surnames, dates of birth, place of birth, camp numbers, and in some cases the date of burial).

In 2022, the Voivode of Wielkopolska donated funds for the revitalization of the quarters in Miłostowo in Poznań, which was carried out in close consultation with the Jewish side.

In connection with the discovery of a document with the confirmed identity of almost half of the martyred and murdered people of Jewish origin, the Voivode of Wielkopolska initiated the erection of granite inscription plaques in front of the burial plot with a list of the buried parts, in order to restore their due respect and dignity. The planned unveiling of the obelisk will take place at the turn of September and October 2023.

Attached is a list of people resting in the quarters. We also ask you to pass this information on, in particular to families who lost their ancestors during World War II in the vicinity of Poznań, and about whom there has been no information so far. More information about the planned ceremony can be obtained by sending a message to the e-mail address ps@poznan.uw.gov.pl and by calling the telephone number 61 854 18 25.

 Miłostowo – wykaz pochowanych

Autor: Bartosz Biegała
Data utworzenia: 01.11.2023
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 01.02.2023 - 12:02
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.12.2023 - 11:48