Dziennik nr 79 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzeł
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 kwietnia 2010 r.

Nr 79

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1569

nr XLVII/248409 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Buk na 2010 rok

 
1570

nr XXXII/272/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 30grudnia 2009 r.. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sompolno na 2010 rok

 
1571

nr XXXV/235/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/218/09 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
1572

nr XXXV/238/2010 Rady Gminy Malanów z dnia 5 lutego 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg zarządzanych przez Gminę Malanów

 
1573

nr XXXVII/233/10 Rady Gminy Kościelec z dnia 10 lutego 2010 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1574

nr XXXIII/319/10 Rady Miejskiej w Turku z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Turek na lata 2010 - 2013"

 
1575

nr XXXIII/320/10 Rady Miejskiej w Turku z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach położonych na terenie Miasta Turku stanowiących własność Gminy Miejskiej Turek w których istnieją wspólnoty mieszkaniowe

 
1576

nr XXXVII/235/10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatków - rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
1577

nr XLI/222/10 Rady Gminy w Chodowie z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/163/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego wysokość dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godzin doraźnych zastępstw

 
1578

nr XXXI/215/2010 Rady Gminy Skulsk z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/141/2009 Rady Gminy Skulsk z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokość wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Skulsk

 


UCHWAŁY KOLEGIUM REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
1579

nr 3/232/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały nr XIV/46/09 Zgromadzenia Związku Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina" z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Komunalnego Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina na rok 2010"

 
1580

nr 3/244/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr LXVI/908/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez inny niż samorząd organ oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 
1581

nr 3/245/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr LXVI/907/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 12 stycznia 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych oraz trybu i zakresu przeprowadzenia kontroli prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji

 
1582

nr 3/247/2010 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2010 r. orzekająca częściową nieważność uchwały Nr XLI/261/2010 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY

 
1583

sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Starości Słupeckim za 2009 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.04.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 09.07.2012 - 20:13