Dziennik nr 165 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 10 września 2009 r.

Nr 165

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2802

nr XXIV/157/2009 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Miasta i Gminy Wielichowo, sposobu rozliczania i kontroli zadań zlecanych organizacjom pozarządowym

 
2803

nr XXV/169/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/147/05 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kielichowo

 
2804

nr XXV/170/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 27 kwietnia 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród i innych doraźnych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz dodatku mieszkaniowego

 
2805

nr XXXIV/261/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 146, położoną w Kurowie

 
2806

nr XXXIV/262/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej w grodzisku Wielkopolskim przy ul. Powstańców Chocieszyńskich

 
2807

nr XXXIV/263/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działki nr 3946, 3947, 3948/1, 3948/2, 3948/3, 3948/4, 3948/5, 3948/6, 3948/7, położonego w Grodzisku Wielkopolskim przy ul. Wielichowskiej

 
2808

nr XXV/223/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych, ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, doradców zawodowych, logopedów i nauczycieli prowadzących zajęcia w formie zaocznej oraz rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego.

 
2809

nr LI/496/2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lusówku

 
2810

nr LVIII/758/V/2009 Rady Miasta Poznania z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Wilczak-Czapla" w Poznaniu

 
2811

nr XLI/311/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie lokalizacji targowiska miejskiego w Międzychodzie oraz ustalenia Regulaminu targowiska

 
2812

nr XLI/312/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 lipca 2009 r. zmieniająca uchwałę nr XXXI/229/2008 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowej

 
2813

nr XLI/313/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Międzychód

 
2814

nr XXXVII/161/09 Rady Gminy Kramsk z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie ustalenia obwodu szkolnego dla Szkoły Podstawowej w Milinie prowadzonej przez Stowarzyszenie "Szkoła Twórczej Integracji w Milinie"

 
2815

nr XXIV/169/2009 Rady Gminy Kamieniec z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia flagi Gminy Kamieniec

 
2816

nr XXVII/185/09 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 20 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli samorządowych

 
2817

nr XXXII/317/2009 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej dotyczącej budowy urządzeń infrastruktury technicznej

 


POROZUMIENIA

 
2818

porozumienie z dnia 30 czerwca 2009 r. zawarte pomiędzy Zarządem Powiatu Rawickiego a Gmina Rawicz w sprawie przejęcia administrowania drogami powiatowymi

 
2819

porozumienie międzygminne z dnia 27.07.2009 r. pomiędzy Miastem Poznań a Gminą Czerwonak w sprawie realizacji zadania w zakresie budowy gminnych dróg, ulic i mostów

 


WYROK WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W POZNANIU

 
2820

sygn. akt II SA/Po 792/08 z dnia 2 grudnia 2008 r. stwierdzający częściową nieważność uchwały nr 229/01/III Rady Miasta Puszczykowa z dnia 19 listopada 2001 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
2821

nr WN.I-4.0911-276/09 z dnia 24 lipca 2009 r. orzekam nieważność uchwały nr XXV/224/2009 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez gminne przedszkola

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2822

nr OPO-4210-36(7)/2009/398/VIII/AS z dnia 7 sierpnia 2009 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Obornikach

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 10.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:07