Spółki wodne

Kryteria przyznania w 2018 roku dotacji z rezerwy celowej budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych

Termin złożenia wniosku

 • termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 11 maja 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Wysokość uchwalonej na 2018 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów uprawniająca do ubiegania się o dotację

 • minimalna wysokość składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów    uprawniająca do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 22 zł.
 • wysokość dotacji w 2018 roku uzależniona zostanie od wysokości składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do wysokości składki członkowskiej) .

Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2017 uprawniający do ubiegania się o dotację

 • minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2017 uprawniający do ubiegania się o dotację wynosi co najmniej 70 %*.
 • wysokość dotacji w 2018 roku uzależniona zostanie od procentu ściągalności składki członkowskiej (kwota dotacji wzrastać będzie wprost proporcjonalnie do procentu ściągalności składki członkowskiej).

Kwota wyliczonej dotacji

Kwota dotacji uzależniona będzie od wysokości uchwalonej na 2018 rok składki członkowskiej z 1 ha zmeliorowanych gruntów oraz od procentu ściągalności składek członkowskich za rok 2017.

Dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona kwota dotacji wynosić będzie poniżej 700 zł.

* kryterium nie dotyczy spółek wodnych utworzonych w 2018 roku.

W przypadku gdy dana spółka nie występowała o dotację z budżetu państwa - do wniosku wymagane będą następujące dokumenty:

 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) uchwały walnego zgromadzenia spółki dotycząca ustalenia wysokości składki członkowskiej na 2018 rok.
 • Oryginał lub kserokopia (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) zatwierdzonego przez walne zgromadzenie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017.
 • Oświadczenie (osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu spółki) dotyczące wartości wykonanych robót konserwacyjnych urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w roku 2017 wyłącznie za składki członków spółki.
 • Upoważnienie lub dokument, z którego wynika  przedmiotowe upoważnienie do reprezentowania spółki na zewnątrz.

 Wniosek o przyznanie dotacji z rezerwy budżetu państwa w 2018 r.

Sprawę prowadzi:
Emilia Białas, tel. 61 854 19 07

[25 kwietnia 2018 r.]

***

Kryteria przyznania w 2018 roku dotacji z budżetu Państwa dla spółek wodnych województwa wielkopolskiego na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja.

 1. Termin złożenia wniosku - termin złożenia wniosku do Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu upływa z dniem 20 kwietnia 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego).
 2. Wysokość uchwalonej na 2018 rok składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów - minimalna wysokość składki członków spółki z 1 ha zmeliorowanych gruntów winna wynosić 22 zł.
 3. Procent ściągalności składek członkowskich za rok 2017 - minimalny procent ściągalności składek członkowskich za rok 2017 winien wynosić 70 %.
 4. Wysokość wyliczonej dotacji - dotacji nie otrzymają spółki, dla których wyliczona dotacja wynosić będzie poniżej 700 zł.

Sprawę prowadzi:

 • Emilia Białas, tel. 61 854 19 07
 • Elżbieta Marcinkowska, tel. 61 854 13 90
Autor: Emilia Białas
Data utworzenia: 09.02.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.02.2018 - 14:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 25.04.2018 - 07:30