Rolnictwo - zadania

Godziny przyjęć klientów zewnętrznych poniedziałek w godzinach od 8.15 do 16.00, środa, piątek w godzinach od 8.15 do 15.15, wtorek, czwartek w godzinach od 12.00 do 15.15
 

Do zakresu działania Oddziału Rolnictwa i Rozwoju Wsi należy m.in. :

Prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun obsunięcie się ziemi lub lawinę;

Kontakt:

Pliki do pobrania:
Aktualne informacje znajdują się w zakładce Szkody w rolnictwie – zakładka jest aktualizowana na bieżąco.

Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem przez Wojewodę do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosków dłużników o umorzenie wierzytelności Agencji wraz z potwierdzeniem wysokości i zakresem szkód poniesionych przez dłużnika, oszacowanych przez Komisję powołaną przez Wojewodę.

Kontakt:

Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych;

Kontakt:

Pliki do pobrania
Aktualne informacje dotyczące udzielania spółkom wodnym dotacji na dofinansowanie kosztów konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych znajdują się w zakładce Spółki wodne - zakładka jest aktualizowana na bieżąco.

Prowadzenie spraw związanych z rekompensatą utraconych przez gminę dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody oraz przedsiębiorców o statusie centrum badawczo – rozwojowego oraz z tytułu zwolnienia od podatku rolnego i leśnego przedsiębiorców o statusie centrum badawczo-rozwojowego;

Kontakt:

Współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie określania strat powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, w tym prowadzenie spraw związanych z usuwaniem skutków tych zdarzeń;

Kontakt:

Pliki do pobrania: Aktualne informacje znajdują się w zakładce Szkody w infrastukturze - zakładka jest aktualizowana na bieżąco

Prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do gmin części zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej;

Kontakt:

Prowadzenie spraw związanych ze zwrotem z budżetu państwa części wydatków poniesionych przez gminy w ramach funduszu sołeckiego;

Kontakt:

Pliki do pobrania
Aktualne informacje związane z przekazywaniem do gmin zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej; znajdują się w zakładce Sprawy, Środowisko i rolnictwo – wnioski do pobrania - zakładka jest aktualizowana na bieżąco.

Kierownik Oddziału

Elżbieta Marcinkowska (tel.: 61 854 13 90, e-mail: emarcinkowska@poznan.uw.gov.pl

Autor: Elżbieta Marcinkowska
Data utworzenia: 19.05.2009
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 24.02.2017 - 07:32