Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Zgodnie z ogólną zasadą określoną w art. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017 r.  poz. 1405 ze zm.), każdy ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie w granicach określonych ustawą, a organy administracji są zobowiązane udostępniać informację o środowisku i jego ochronie znajdujące się w jego posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone.

Udostępnieniu podlegają informacje wyszczególnione w art. 9 ust. 1 oraz art. 21 ust. 2 cyt. ustawy i  są to m.in. informacje dotyczące: stanu elementów środowiska,  emisji,  w tym: wnioski o wydanie decyzji oraz decyzje, raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizy porealizacyjne, przeglądy ekologiczne.

Udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie następuje w formie ustnej, pisemnej, wizualnej, dźwiękowej, elektronicznej lub innej formie.

Informacje o środowisku i jego ochronie udostępniane są na wniosek.

Wniosek nie jest konieczny, o ile informacji nie trzeba wyszukać i może być udzielona w formie ustnej.

Organ administracji  jest obowiązany udostępnić informację bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku lub do dwóch miesięcy, gdy wniosek dotyczy skomplikowanej sprawy.

Wniosek można złożyć pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaxu lub ustnie do protokołu lub za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej.

Złożenie wniosku regulują przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. We wniosku należy wskazać:

 • dane wnioskodawcy
 • adres
 • zakres wniosku (należy wskazać informację o środowisku i jego ochronie, o których udostępnienie występuje wnioskodawca).

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie następuje w sposób i w formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ administracji, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku. W takim przypadku, organ administracji powiadamia pisemnie podmiot żądający informacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego powiadomienia podmiot żądający informacji nie złoży wniosku w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, organ administracji wydaje decyzję o odmowie udostępnienia informacji w sposób lub w formie określonych we wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji

Organ administracji może, w drodze decyzji odmówić udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:

 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych będących w trakcie opracowywania;
 • wymagałoby to dostarczenia dokumentów lub danych przeznaczonych do wewnętrznego komunikowania się;
 • wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
 • wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Organ administracji nie udostępnia informacji o środowisku i jego ochronie, jeśli informacje dotyczą:

 • danych jednostkowych uzyskiwanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej chronionych tajemnicą statystyczną, o której mowa w ustawie o statystyce publicznej
 • spraw objętych toczącym się postępowaniem sądowym, dyscyplinarnym lub karnym, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby zakłócić przebieg postępowania;
 • spraw będących przedmiotem praw autorskich, o których mowa w ustawie z o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub patentowych, o których mowa w ustawie Prawo własności przemysłowej, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszyć te prawa;
 • danych osobowych, o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych, dotyczących osób trzecich, jeżeli udostępnienie informacji mogłoby naruszać przepisy o ochronie danych osobowych;
 • dokumentów lub danych dostarczonych przez osoby trzecie, jeżeli osoby te, nie mając obowiązku ich dostarczenia i nie mogąc być takim obowiązkiem obciążone, dostarczyły je dobrowolnie i złożyły zastrzeżenie o ich nieudostępnianiu;
 • dokumentów lub danych, których udostępnienie mogłoby spowodować zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa ekologicznego kraju;
 • informacji o wartości handlowej, w tym danych technologicznych, dostarczonych przez osoby trzecie i objętych tajemnicą przedsiębiorstwa, jeżeli udostępnienie tych informacji mogłoby pogorszyć konkurencyjną pozycję tych osób i złożyły one uzasadniony wniosek o wyłączenie tych informacji z udostępniania;
 • przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, realizowanych na terenach zamkniętych, co do których nie prowadzi się postępowania z udziałem społeczeństwa;
 • obronności i bezpieczeństwa państwa;
 • bezpieczeństwa publicznego;
 • danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ustawie o odpadach o:
  • warunkach umowy, jaką wprowadzający sprzęt zawarł z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
  • zabezpieczeniu finansowym, o którym mowa w ustawie o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
  • wysokości wnoszonych opłat rejestrowych i rocznych.

 Wniosek o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie

Administratorem danych osobowych jest Wojewoda Wielkopolski. Dalsze informacje dotyczące ochrony danych osobowych znajdują się na stronie WUW pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Autor: Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 05.06.2009
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.10.2012 - 14:39
Ostatnia aktualizacja: Karina Michalak
Data aktualizacji: 24.05.2018 - 12:42