Dziennik nr 176 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 30 września 2009 r.

Nr 176

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2951

nr XXXIII/183/09 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 lipca 2009 r. w sprawie przejęcia obwodu likwidowanej szkoły podstawowej im. T. Kościuszki i oddziału przedszkolnego w Czerwonce

 
2952

nr XXXIV/297/2009 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia realizowane przez Przedszkole Samorządowe w Starym Mieście

 
2953

nr XXXIV/298/2009 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 r. zmieniająca regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2954

nr XXXIV/300/2009 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 11 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w miejscowości Janowice

 
2955

nr XXVIII/225/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania, a także zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 
2956

nr XXVIII/227/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały nr VIII/64/07 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 28 czerwca 2007 r.

 
2957

nr XXVIII/230/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 14 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Sompolno

 
2958

nr XXXVIII/207/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Golina

 
2959

nr 340/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
2960

nr 344/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Kłodawa

 
2961

nr XL/288/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/204/2008 Rady Gminy Rokietnica z dnia 24 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
2962

nr XL/292/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Kiekrz, Gmina Rokietnica

 
2963

nr XL/293/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sobota, Gmina Rokietnica

 
2964

nr XL/294/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Napachanie, Gmina Rokietnica

 
2965

nr XL/295/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Rogierówko, Gmina Rokietnica

 
2966

nr XXVI/159/2009 Rady Gminy Grodziec z dnia 2 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Grodziec nr VI/36/2007 z dnia 13 czerwca 2007 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Grodziec

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2967

nr XXXIII/186/09 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Ostrzeszowskiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

 


SPRAWOZDANIA

 
2968

zarządzenie Nr 1216/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 marca 2009 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn za 2008 rok

 


POROZUMIENIE

 
2969

aneks nr 1/09 z dnia 23 lipca 2009 r. do Porozumienia z dnia 16 kwietnia 2009 r. w sprawie pokrywania kosztów rehabilitacji mieszkańców Powiatu Gostyńskiego uczęszczających do Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ) w Miejskiej Górce

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
2970

obwieszczenie z dnia 7 września 2009 r. Komisarza Wyborczego w Koninie o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej Zagórowa przeprowadzonych w dniu 6 września 2009 r.

 
2971

obwieszczenie z dnia 14 września 2009 r. Komisarza Wyborczego w Kaliszu o wynikach przedterminowych wyborów Wójta Gminy Perzów przeprowadzonych w dniu 30 sierpnia 2009 r. oraz w dniu 13 września 2009 r.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 30.09.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 11:54