Centra Integracji Społecznej

Osoby odpowiedzialne do prowadzenia sprawy z upoważnienia Wojewody:

 • tel.: 61 854 12 40, 693 960 657 Robert Semmler, starszy specjalista, pok. 406 C
 • tel.: 61 854 14 31 Jolanta Ott- Kozeńska, kierownik Oddziału Rynku Pracy, pok. 405 C

Zakres zadań:

 Decyzje w  sprawie nadania, zmiany lub utraty statusu centrów integracji społecznej

 Przyjmowanie corocznych sprawozdań centrów integracji społecznej

Wniosek o nadanie statusu Centrum Integracji Społecznej  należy złożyć w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu, Aleja Niepodległości 16/18  ( Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rynku Pracy)  w godz. 7.30-15.30. tel.: 61854 12 40, fax: 61 854 15 44.

Tworzenie, organizacje i funkcjonowanie Centów Integracji Społecznej określa ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13.06.2003 r. (Dz. U. z 2020  r., poz. 176).

Wniosek o przyznanie statusu Centrum i9ntegracjio Społecznej instytucja tworząca składa do wojewody właściwego ze względu na siedzibę Centrum.

Wniosek powinien zawierać:

 • nazwę instytucji tworzącej Centrum;
 • informację o miejscu funkcjonowania Centrum i przewidywanym terminie rozpoczęcia działalności;
 • przewidywaną liczbę uczestników oraz wskazanie, dla jakiej grupy uczestników Centrum będzie świadczyć usługi;
 • planowany rodzaj działalności wytwórczej, handlowej lub usługowej;
 • program prac prowadzonych z uczestnikami w ramach reintegracji zawodowej i społecznej;
 • przewidywaną liczbę pracowników Centrum oraz ich kwalifikacje;
 • planowane rodzaje umów o pracę pracowników Centrum i ich wymiar czasu pracy;
 • dane o organizacji i systemie zajęć w Centrum;
 • dane o zakładanych efektach działania Centrum, w tym planowaną liczbę osób do przyuczenia do zawodu, przekwalifikowania lub podwyższenia kwalifikacji, planowaną liczbę osób, którym uczestniczenie w zajęciach w Centrum i wspierane zatrudnienie socjalne pomogą w uzyskaniu zatrudnienia na zasadach przewidzianych w przepisach prawa pracy lub w podjęciu działalności gospodarczej, planowaną liczbę osób usamodzielnionych ekonomicznie;
 • dane o szacunkowym rocznym preliminarzu ogólnych kosztów działalności Centrum, w tym kosztów realizacji reintegracji zawodowej i społecznej;
 • dane o wysokości zasobów własnych instytucji tworzącej poniesionych na utworzenie Centrum oraz o formach tych zasobów, a także o przewidywanym udziale własnym w finansowaniu działalności Centrum;
 • dane o innych źródłach finansowania działalności Centrum, w tym ze środków określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • projekt regulaminu Centrum;
 • kopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, w której ma funkcjonować Centrum;
 • opinię starosty o potrzebie powołania Centrum na terenie podległego mu powiatu, z wyłączeniem wniosku składanego przez powiat;
 • akt powołania Centrum, w przypadku powołania Centrum przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Kserokopie w/w dokumentów załączonych do wniosku winny zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu składającego.

Terminy załatwienia sprawy przewidziane są przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 t.j ).

Status Centrum nadaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce funkcjonowania Centrum,  w drodze decyzji administracyjnej, na podstawie wniosku, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy.

Status Centrum nadaje się na okres 5 lat.

Decyzję w sprawie nadania statusu Centrum doręcza się stronie za potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy:

Stronom przysługuje prawo do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, za pośrednictwem organu I instancji.

Obowiązki ustawowe Centrów Integracji Społecznej:

Przedstawienie corocznie, nie później niż do dnia 31 marca, wojewodzie oraz jednostkom i podmiotom przyznającym dotacje Centrum, a także instytucji tworzącej sprawozdanie zawierające rozliczenie dotacji za rok poprzedni, efekty reintegracji zawodowej i społecznej, a także preliminarz wydatków i przychodów na rok bieżący związanych z wykonywaniem usług, o których mowa w  art. 3 ust. 1, oraz informację o zmianie danych zawartych we wniosku, o którym mowa w art. 4 ww. ustawy.

Działania Wojewody w trybie czynności nadzorczych:

W przypadku nierealizowania przez Centrum założeń przyjętych we wniosku o nadanie statusu CIS w stopniu uniemożliwiającym wykonywanie usług CIS lub w razie stwierdzenia nieprawidłowości rozliczeń finansowych przewidzianych ustawą, mających wpływ na wynik finansowy, wojewoda wydaje decyzję o utracie statusu Centrum z urzędu lub na wniosek marszałka województwa, wójta, burmistrza lub prezydenta miasta przyznających dotacje Centrum lub instytucji tworzącej Centrum.

Rejestr Centrów Integracji Społecznej znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej; Wydział Polityki Społecznej –  w zakładce: Rejestry i wykazy.

Autor: Jolanta Ott-Kozeńska, Robert Semmler
Data utworzenia: 25.04.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 25.04.2019 - 14:15
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.08.2020 - 10:45