Zasady sprawozdawczości i formularze sprawozdawcze

Program badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020

https://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/program-badan-...

Zestawienie terminów:

do 30 września 2021 r. - MZ-06

do 31 marca 2021 r. - MZ-11

do 22 lutego 2021 r. - MZ-13

do 1 marca 2021 r. - MZ-14

do 28 lutego 2021 r. - MZ-15

do 15 lutego 2021 r. - MZ-19

do 14 lutego 2021 r. - MZ-24

do 26 lutego 2021 r. - MZ-29, MZ-29A

do 15 lutego 2021 r. - MZ-30

do 12 marca 2021 r. - MZ-88, MZ-89

MZ-03 raz w roku do 26 lutego 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. – dane wstępne, do 1 lipca 2021 r. według stanu na 31 grudnia 2020 r. - dane ostateczne.

Wszystkie sprawozdania objęte programem badań statystycznych statystyki publicznej należy wykonywać w formie elektronicznej na portalu sprawozdawczym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) na stronie internetowej https://ssoz.ezdrowie.gov.pl. Sprawozdania w formie elektronicznej można wypełniać po wcześniejszej rejestracji użytkownika w SSOZ pod adresem https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/register.html. Po zarejestrowaniu użytkownika należy przesłać formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl lub fax. 61 854 19 70. Następnie po prawidłowej weryfikacji konta użytkownika przez Wydział Zdrowia WUW w Poznaniu zostanie aktywowany dostęp do konta. Dla użytkowników zarejestrowanych w latach poprzednich obowiązuje ten sam login i hasło dostępu do systemu SSOZ. Przy pierwszym logowaniu do systemu SSOZ w danym roku sprawozdawczym pojawia się ankieta przypisująca sprawozdania, należy ją obowiązkowo wypełnić. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wypełnienie ankiety, ponieważ przy jej pomocy nadawany jest odpowiedni obowiązek sprawozdawczy na daną jednostkę.

Szczegółowe zasady korzystania z SSOZ, instrukcja: rejestracji, wypełniania sprawozdań i formularze sprawozdawcze znajdują się na stronie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w Warszawie:  https://www.cez.gov.pl/ w zakładce → PROJEKTY → Statystyka.

W razie wystąpienia problemów technicznych, bądź problemów z logowaniem do SSOZ prośba o kontakt w dni robocze w godzinach 8 – 16:00 pod numerami telefonów: 22 597 09 23, 22 597 09 28, 22 597 09 29.

Dopuszcza się sporządzanie sprawozdań w formie papierowej – tylko dla podmiotów o liczbie pracujących nie większej niż 5 osób. Sprawozdania w wersji papierowej należy przesyłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań lub fax. 61 854 19 70.

Dodatkowe informacje dotyczące rejestracji i logowania oraz sprawozdań można uzyskać pod nr tel. 61 854 13 98.

Sprawozdania MZ-BFA w Module Statystyki Finansowej (MSF) dotyczące sytuacji finansowej publicznych zakładów opieki zdrowotnej należy przekazywać poprzez System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ). Osoby wypełniające sprawozdanie MZ-03, MZ-BFA oraz strukturę zobowiązań powinny zaznaczyć podczas rejestracji upoważnienie do sprawozdania sprawozdań finansowych. Informacje dodatkowe można uzyskać pod numerem tel. 61 854 12 52.

W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy w Poznaniu, tel. 61 846 71 50.

Sprawozdanie MZ/Szp-11

Od 1 stycznia 2019 r. podmioty lecznicze są zobowiązane do samodzielnego przekazywania danych jednostkowych w postaci elektronicznej sprawozdania MZ/Szp-11 karty statystycznej szpitala ogólnego bezpośrednio poprzez system informatyczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie pod linkiem http://www.stat.pzh.gov.pl

Monitorowanie dopełnienia obowiązku statystycznego wynikającego z ustawy o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 443 ze zm.), przez Wojewodę Wielkopolskiego odbywa się poprzez przesyłanie przez podmioty lecznicze potwierdzenia wykonania obowiązku sprawozdawczego, które jest generowane automatycznie po prawidłowym zaimportowaniu do systemu NIZP-PZH w formie e-mail na adres zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl w terminie do 20 - go dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym.

Informacje dodatkowe dotyczące sprawozdania MZ/Szp-11 dostępne są po adresem http://www.statystyka.medstat.waw.pl

Uwaga! Sprawozdania z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków

Sprawozdania proszę przekazywać w systemie półrocznym (za II półrocze 2020 r. - termin do 25 stycznia 2021 r., za I półrocze 2021 r. – termin do 25 lipca 2021 r.). Dane proszę przesłać w formie umieszczonego w tabeli poniżej gotowego do pobrania arkusza kalkulacyjnego (Excel) w wersji elektronicznej na adres e-mail zd.statystyka@poznan.uw.gov.pl.

Informacje dodatkowe z zakresu opieki perinatalnej oraz urodzeń i zgonów noworodków można uzyskać pod nr tel.: 61 854 19 96 lub 694 822 712.

Wersje papierowe sprawozdania należy przesłać na adres: Wydział Zdrowia Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań lub fax: 61 854 19 70.

Formularze:

Autor: Aneta Kamińska
Data utworzenia: 04.01.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 04.01.2021 - 12:38
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 09.03.2021 - 11:26