MALUCH+ 2020, moduł 1a, 1b, 2, 3

W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 28 lutego 2020 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 6.1.1. ww. Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników (moduł 2), dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oświadczenie o przyjęciu dotacji dla odpowiedniego modułu i przyznanego źródła dofinansowania.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania ustala się do dnia 10 marca 2020 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

 WYNIKI MALUCH + 2020 – moduł 2
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 2)
 MALUCH + 2020 – moduł 2 – oferty niezakwalifikowane

Wyniki konkursu na stronie Ministerstwa rodziny Pracy i Polityki Społecznej: https://www.gov.pl/web/rodzina/wyniki-konkursu-maluch--2020-w-modulach-d...

***

W związku z ogłoszeniem wyników przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 23 stycznia 2020 r., zawiadamia się, iż zgodnie z 6.1.1. ww. Programu, beneficjent, którego oferta została umieszczona na liście ofert zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania, zobowiązany jest w terminie 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników (moduł 1a i 1b i 3), dostarczyć do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu oświadczenie o przyjęciu dotacji lub środków Funduszu Pracy dla odpowiedniego modułu i przyznanego źródła dofinansowania.

Termin składania oświadczeń o przyjęciu dofinansowania ustala się do dnia 3 lutego 2020 r. włącznie, przy czym za datę złożenia uznaje się datę wpływu tych dokumentów do Urzędu.

 WYNIKI MALUCH + 2020 – moduł 1a
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1a)
 Oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 1a)

 WYNIKI MALUCH + 2020 – moduł 1b
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 1b)

 WYNIKI MALUCH + 2020 – moduł 3
 Oświadczenie o przyjęciu dotacji (moduł 3)
 Oświadczenie o przyjęciu środków Funduszu Pracy (moduł 3)

 MALUCH + 2020 – moduł 3 – oferty niezakwalifikowane

Link do strony wyników Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

/24 stycznia 2020 r./

***

Dnia 2 października 2019 r. został ogłoszony Konkurs na realizację zadań z Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +”(edycja 2020) który składa się z trzech modułów. W ramach modułu 1 i 2 dofinansowywane będą jednostki samorządu terytorialnego, a w ramach modułu 3 – podmioty prywatne.

Na realizację programu w 2020 roku przeznaczono 400 mln zł, przy czym w pierwszej kolejności środki zostaną przyznane jednostkom samorządu terytorialnego, a pozostałe środki - podmiotom prywatnym.

Moduł 1a - dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej nie funkcjonują żłobki lub kluby dziecięce utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, a zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla nie więcej niż 20 % dzieci
w rocznikach 1-2 w gminie i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 3 mln zł (wszystkie wymienione warunki musza być spełnione). Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 33 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Moduł 1b – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki i ich funkcjonowania, a także samego tworzenia miejsc na terenie tych gmin, gdzie na dzień składania oferty konkursowej:

  1. funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce i wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie nie przekracza 5 mln zł;
  2. nie funkcjonowały żłobki lub kluby dziecięce, ale zadanie dotyczy utworzenia miejsc dla więcej niż 20 proc. dzieci w rocznikach 1-2 w gminie lub wnioskowana wysokość dofinansowania na tworzenie nowych miejsc opieki w gminie przekracza 3 mln zł.

Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 25 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Moduł 2 – dofinansowanie funkcjonowania miejsc utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego z udziałem wcześniejszych edycji Programu. Kwota dofinansowania będzie określona na etapie rozstrzygnięcia konkursu. W przypadku miejsc dla dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki kwota dofinansowania zostanie zwiększona.

Moduł 3 – dofinansowanie tworzenia nowych miejsc opieki dla podmiotów prywatnych.
O dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci pracowników w mogą ubiegać się pracodawcy oraz podmioty współpracujące z pracodawcami. Dofinansowanie do tworzenia 1 miejsca w żłobku lub klubie dziecięcym wynosi do 10 tys. zł, 1 miejsca u dziennego opiekuna – do 5 tys. zł.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowanych w 2020 r.

Termin składania ofert: do 13 listopada 2019 r., w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem platformy ePUAP, zgodnie z pkt 7.1.4. Programu, do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu do Urzędu.

Dokumentem pozwalającym na udział w Konkursie jest kompletnie wypełniony formularz oferty, zgodnie z opisem rubryk/tabel, podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania jst/podmiotu, złożony w terminie wraz z wymaganymi załącznikami, w zależności od modułu, o których mowa w pkt 7.2.2. Programu.

Zgodnie z pkt 7.2.3. Programu, ogłasza się, iż do oferty konkursowej w ramach modułu 1 i 3 należy złożyć następujące dokumenty:

  • program inwestycji (w przypadku inwestycji budowlanej),
  • opis realizacji zadania (w miejsce programu inwestycji),
  • tytuł prawny do lokalu.

Ponadto, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczych w formie spółek cywilnych ogłasza się, iż do każdej oferty konkursowej z osobna należy złożyć uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie zawartych umów spółek cywilnych wraz z aneksami.

Po zebraniu od wojewodów informacji o ofertach zakwalifikowanych do Programu Minister podejmie decyzję co do zakresu (wyboru modułu lub modułów), sposobu (kryteriów i wag kryteriów) podziału środków na Program i kwot dofinansowania dla beneficjentów.

Wyniki konkursu z podziałem na beneficjentów zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: www.gov.pl/rodzina, w terminie do 29 stycznia 2020 r. dla wszystkich modułów.

Podmioty, które otrzymają dofinansowanie do tworzenia miejsc opieki dla dzieci do lat 3 z edycji 2020 (moduł 1 i 3), są zobowiązane do utrzymania miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 przez okres 5 lat, tj. do 31 grudnia 2025 r.

Szczegółowe zasady Konkursu zawiera Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020.

MALUCH + 2020 - strona Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Z uwagi na obowiązek wynikający z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż informacja o prywatności, która dotyczy przetwarzania danych osobowych osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą, składających ofertę w związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” 2020 znajduje się w pliku pod nazwą: „Informacja o prywatności”.

Nawiązując do powyższego, przetwarzać dane osobowe osób fizycznych będzie także Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Informuję zatem, iż w module 3 – osoba fizyczna wraz z ofertą konkursową także składa oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną MRPiPS w związku z uczestnictwem w Programie MALUCH + 2020.
Link do klauzuli informacyjnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Autor: Róża Domżał, Katarzyna Grafka, Hanna Nowak
Data utworzenia: 07.10.2019
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 07.10.2019 - 12:40
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.06.2020 - 09:12