Jednostki współpracujące z systemem PRM

Jednostkami współpracującymi z systemem PRM są służby ustawowo powołane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w szczególności: jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej, jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. 2011 r. Nr 208, poz. 1241 oraz Dz.U. 2013 r. poz. 7), podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2016 r. poz. 656 t.j.), inne jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej.

Jednostkami współpracującymi z systemem mogą być również społeczne organizacje ratownicze, które w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych, są obowiązane do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, jeżeli zostaną wpisane do rejestru jednostek współpracujących z systemem.

Jednostki współpracujące z systemem udzielają kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Wojewoda w drodze decyzji administracyjnej, wpisuje do rejestru jednostkę współpracującą z systemem PRM, na jej wniosek, pod warunkiem, że jednostka ta:  

  • zapewnia gotowość operacyjną,      
  • dysponuje ratownikami posiadającymi ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika w liczbie niezbędnej do zapewnienia gotowości,      
  • dysponuje środkami łączności niezbędnymi do zapewnienia gotowości.

Wojewoda prowadzi rejestr jednostek współpracujących z systemem PRM. Rejestr obejmuje następujące dane:  

  • nazwę, siedzibę i adres jednostki współpracującej z systemem;      
  • obszar działania jednostki współpracującej z systemem;      
  • liczbę ratowników posiadających ważne zaświadczenia o ukończeniu kursu i uzyskaniu tytułu ratownika;      
  • wykaz wyposażenie, jakim dysponuje jednostka współpracująca z systemem;      
  • maksymalny czas dotarcia ratowników tej jednostki na miejsce zdarzenia;      
  • numery telefonów kontaktowych.      

Jednostka współpracująca z systemem PRM jest obowiązana niezwłocznie informować wojewodę o wszelkich zmianach danych ujętych w rejestrze.

Autor: Bogna Struglińska
Data utworzenia: 15.11.2017
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 15.11.2017 - 08:10
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 11.09.2018 - 11:10