Inwestycje i Zagospodarowanie Przestrzenne

Do zakresu działania Oddziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego należą:

I. Zadania wynikające z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), w tym:

1) ocena zgodności uchwał w sprawie uchwalenia studium oraz uchwalenia planu miejscowego wraz z dokumentacją planistyczną z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

Kontakt:

2) opracowywanie wniosków do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;

3) uzgadnianie projektów studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie ich zgodności z ustaleniami programów zawierających zadania rządowe;

Kontakt:

4) uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zakresie zadań rządowych;

Kontakt:

Pliki do pobrania:

5) prowadzenie postępowań w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na terenach zamkniętych;

Kontakt:

Pliki do pobrania

6) prowadzenie postępowań w zakresie kontroli terminowości wydawania przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

Kontakt:

II. Zadania wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363 ze zm.):

1) wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich;

Kontakt:

2) wymierzanie kar za niewydanie w terminie ustawowym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do postępowań prowadzonych przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu;

Kontakt:

Pliki do pobrania:

 Terminy przekazywania przez starostów i prezydentów miast na prawach powiatu z terenu województwa wielkopolskiego informacji o prowadzonych postępowaniach i wydanych decyzjach o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowe w odniesieniu do dróg gminnych i powiatowych

3) rozpatrywanie odwołań od decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wydanych przez starostów;

4) rozpatrywanie odwołań od decyzji o ustaleniu lokalizacji dróg gminnych i powiatowych (dla postępowań wszczętych przed dniem 10 września 2008 r. i nie zakończonych decyzją ostateczną).

Kontakt:

Pliki do pobrania:

 Pismo Wojewody Wielkopolskiego z 22 stycznia 2013 r. dotyczące postępowań o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych

5) wydawanie dzienników budowy dla inwestycji realizowanych na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich.

Kontakt:

III. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowych, na mocy ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1043).

Kontakt:

IV. Zadania wynikające z ustawy z dnia 12 lutego 2009 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz.U. z 2018 r. poz. 1380 ze zm.).

Kontakt:

V. Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1866 ze zm.)

Kontakt:

VI. Zadania wynikające z ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 428).

Kontakt:

VII. Zadania wynikające z ustawy z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 2309 ze zm.).

Kontakt:

VIII. Zadania wynikające z

Kontakt:

IX. Uzgadnianie tras pielgrzymek na terenie województwa wielkopolskiego na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 roku o stosunku państwa do kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1347). 

Kontakt:

Ważne informacje:

Podanie należy złożyć na 30 dni przed rozpoczęciem z korzystania drogi w sposób szczególny.
Do podania należy załączyć szczegółowy przebieg proponowanej trasy.

 Komunikat wojewody śląskiego w sprawie „sezonu pielgrzymkowego” na rok 2016.

Autor: Marcin Karpiński, Grzegorz Dobkiewicz
Data utworzenia: 24.03.2007
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 09.06.2012 - 11:28
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.03.2021 - 13:20