Konkurs na kartkę świąteczną

Treść archiwalna

Spośród nadesłanych prac wybrane zostały trzy najpiękniejsze projekty ilustracji bożonarodzeniowej kartki. Wyróżnione prace znajdą się na świątecznych kartkach wojewody i wicewojewody wielkopolskiego.

Poniżej przedstawiamy ilustracje:

 • Gile i renifery - Piotr, lat 9 z Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku,
 • Choinka - Dawid, lat 16 z Domu Wsparcia Dziecka i Rodziny „Domostwo” w Górze,
 • Anioł - Justyna, lat 8 z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Typu Rodzinnego PROMYK w Zakrzewie.

Kartka przedstawia dwa renifery na śniegu przy choincePraca przedstawia świateczną choinkęPraca przedstawia anioła otoczeonego gwiazdkami

***

Regulamin Konkursu Plastycznego na ilustrację bożonarodzeniowej kartki.

Wielkopolski Urząd Wojewódzki

 

 

§ 1

Cel konkursu:
Celem Konkursu jest przygotowanie pracy plastycznej, która stanowić będzie ilustracjębożonarodzeniowej kartki świątecznej, wysyłanej przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wicewojewodę Wielkopolskiego z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

§ 2

Organizator:

Organizatorem konkursu jest Wojewoda Wielkopolski.

§ 3

Uczestnicy:

Uczestnikiem konkursu może być wychowanek Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej z terenu Wielkopolski, który jest autorem pracy zgłoszonej do konkursu.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby, które:

 1. w dniu wysłania pracy konkursowej nie ukończyły 18 lat,
 2. wyślą, w wyznaczonym terminie, zgłoszenie spełniające wymogi określonew § 6 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Opiekun Uczestnika:

Opiekunem Uczestnika jest przedstawiciel (jeden przedstawiciel reprezentujący jedną Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą),  sprawujący prawną opiekę nad Uczestnikiem.

§ 5

Każdy Opiekun Uczestnika reprezentujący Placówkę Opiekuńczo Wychowawczą  może nadesłać maksymalnie dwie oryginalne, wykonane samodzielnie przez Uczestników prace, nawiązujące do tematu Świąt Bożego Narodzenia.

§ 6

Prace konkursowe :

 1. Do konkursu zgłoszone mogą zostać prace plastyczne wykonane maksymalnie  w formacie A-4, stworzone dowolną techniką plastyczną.
 2. Prace powinny zostać wykonane indywidualnie przez uczestnika konkursu. Kapituła Konkursu przy ocenie nadesłanych zgłoszeń, nie będzie brała pod uwagę prac, które zostały wykonane poprzez  kopiowane, a także prac odwzorowanych z innych prac.
 3. Każde zgłoszenie do Konkursu musi zawierać :
  • pisemną informację, przyklejoną na odwrocie pracy, zawierającą następujące dane:
   • imię i nazwisko oraz wiek Uczestnika,
   • nazwę i adres do korespondencji Opiekuna Uczestnika,
   • numer telefonu kontaktowego Opiekuna Uczestnika,
   • adres e-mailOpiekuna Uczestnika.
 4. Wzór pisemnej informacji stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Każde zgłoszenie powinno zawierać również wypełnione, w sposób czytelny oświadczenie - zgodę Opiekuna Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, której wzór stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
 6. Opiekun Uczestnika zobowiązany jest do wysłania zgłoszenia Pracy konkursowej w terminie określonym  w §  7 pkt 2,

§ 7

Przebieg konkursu:

 1. Konkurs plastyczny zostanie przeprowadzony  w dniach 18 października – 8 listopada 2017 r. Ogłoszony w dniu 18 października 2017 r.
 2. Prace konkursowe wraz z podpisanym Oświadczeniem należy przesyłać na adres Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, z dopiskiem – „Konkurs plastyczny na ilustrację bożonarodzeniowej kartki świątecznej”,  do dnia 8 listopada 2017 r. (ważna data stempla pocztowego).
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu trwania Konkursu.
 4. Spośród nadesłanych prac Kapituła Konkursu w składzie:
  • Wojewoda Wielkopolski – Zbigniew Hoffmann – przewodniczący Kapituły,
  • Wicewojewoda Wielkopolski – Marlena Maląg,
  • Dyrektor Generalny Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu  - Jacek Woźniak, w terminie 1 tygodnia od daty końca konkursu wybierze zwycięskie prace. Wybranych zostanie dwóch laureatów konkursu, których prace stanowić będą ilustrację bożonarodzeniowych kartek świątecznych wysyłanych przez Wojewodę Wielkopolskiego oraz Wicewojewodę Wielkopolskiego.

§ 8

O terminie i formie przekazania nagród i upominków dla laureatów konkursu, Organizator poinformuje po rozstrzygnięciu Konkursu.

§ 9

Prace konkursowe z chwilą ich ukończenia i poddania ocenie, na podstawie oświadczeń opiekunów prawnych uczestników konkursu o przeniesieniu autorskich praw majątkowych według wzoru stanowiącego zał. nr 2 regulaminu, przechodzą na własność Organizatora.
Informacja o przeprowadzonym konkursie (także fotograficzna) zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
Informacja o wynikach konkursu, autorach nagrodzonych prac, zostanie zamieszczona na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po upływie 1 tygodnia od daty zakończenia konkursu.

§ 10

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 11

 1. Organizator nie pobiera opłat za zgłoszenie do Konkursu.
 2. Organizator podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących konkursu, a nieobjętych niniejszym Regulaminem.
Autor: Karolina Piotrowska
Data utworzenia: 31.10.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 14:37