System IOWISZ

IOWISZ – Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia

W dniu 27 września 2016 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 roku w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia [IOWISZ] – (Dz.U. z 2016 r., poz. 1539) oraz  uruchomiony został system IOWISZ.

System teleinformatyczny IOWISZ stanowi podstawowy element  wniosku o wydanie opinii o celowości inwestycji. Jednocześnie jest  wykorzystywany przez Ministra Zdrowia oraz wojewodów do oceny wniosków i wydawania opinii o celowości inwestycji po zasięgnięciu stanowiska odpowiednio Prezesa albo Dyrektorów Narodowego Funduszu Zdrowia. Za pośrednictwem systemu można również dokonać wstępnej samooceny przygotowywanej inwestycji.

Dostęp do Systemu IOWISZ możliwy jest poprzez adres: www.iowisz.ezdrowie.gov.pl, gdzie również dostępna jest Instrukcja użytkownika IOWISZ

Procedura opiniowania celowości inwestycji na obszarze województwa wielkopolskiego

Przedmiot wniosku

 1. Opinia o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa wielkopolskiego nowego podmiotu leczniczego, który ma wykonywać działalność leczniczą  w zakresie leczenia szpitalnego, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza  w zakresie leczenia szpitalnego, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 3 miliony zł (poniżej tej wartości opinia nie jest wydawana) w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący, o którym mowa w art. 95e ust. l;
 2. Opinia o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa wielkopolskiego nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, lub innej inwestycji w tym zakresie o wartości przekraczającej 2 miliony zł (poniżej tej wartości opinia nie jest wydawana) w okresie 2 lat, realizowanej przez podmiot wnioskujący, o którym mowa  w art. 95e ust. l;
 3. Opinia o celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa wielkopolskiego nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który ma wykonywać działalność leczniczą w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu podmiotu leczniczego, przy pomocy których ma być wykonywana działalność lecznicza w zakresie leczenia szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej lub podstawowej opieki zdrowotnej, lub innej inwestycji w tym zakresie, na które podmiot wnioskujący, o którym mowa w art. 95e ust. l, zamierza uzyskać dofinansowanie ze środków europejskich.

UWAGA:

 1. Opinii nie wydaje się w odniesieniu do: szpitalnego oddziału ratunkowego, szpitalnego oddziału ratunkowego dla dzieci, centrum urazowego, centrum urazowego dla dzieci.
 2. Wojewoda nie wydaje opinii dla podmiotu leczniczego, dla którego jest/zamierza być podmiotem tworzącym, podmiotu leczniczego utworzonego lub prowadzonego przez uczelnię medyczną,  instytut badawczy, w zakresie, w jakim wykonuje działalność leczniczą, podmiot powstały z przekształcenia podmiotu leczniczego albo instytutu badawczego, uczelni medycznej, jeżeli jest podmiotem zamierzającym wykonywać działalność leczniczą. Organem wydającym opinię jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Określenie wartości inwestycji

Do określenia wartości inwestycji zalicza się następujące rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów:

 1. przygotowania do realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym, o którym mowa wart. 3 pkt l ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290), zwanym dalej "obiektem budowlanym", wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską, oraz zakupu obiektu budowlanego, w szczególności opracowania dokumentacji projektowej, zakupu i przygotowania gruntu pod budowę oraz ekspertyz, świadectw, operatów, studiów, pomiarów geodezyjnych i prac geologicznych oraz prac archeologicznych, dotyczących inwestycji budowlanej;
 2. realizacji inwestycji budowlanej oraz innych zmian w obiekcie budowlanym, wraz z usługami towarzyszącymi, w tym obsługą inwestorską;
 3. zakupu obiektów budowlanych;
 4. zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego, z wyjątkiem tego, którego wartość początkowa nie przekracza kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z zastrzeżeniem w kolejnym punkcie;
 5. zakupu lub wytworzenia we własnym zakresie środka trwałego bez względu na jego wartość oraz innych przedmiotów, jeżeli są pierwszym wyposażeniem obiektów budowlanych;
 6. transportu i montażu oraz innych kosztów ponoszonych w celu przekazania środka trwałego do używania;
 7. zmiany w środku trwałym powodującej ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o rachunkowości;
 8. zakupu wartości niematerialnej i prawnej, jeżeli jej wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art. 16f ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub jest pierwszym wyposażeniem obiektu budowlanego - bez względu na jego wartość;
 9. innych kosztów, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają finansowaniu lub dofinansowaniu ze środków budżetu państwa przeznaczonych na inwestycje.

Uprawnieni do złożenia wniosku:

 1. podmiot wykonujący działalność leczniczą
 2. podmiot zamierzający wykonywać działalność leczniczą

Zawartość wniosku i załączniki:

 1. oznaczenie organu wydającego opinię;
 2. imię i nazwisko lub nazwę (firmę) podmiotu wnioskującego oraz jego numer KRS w przypadku osób prawnych albo numer REGON lub NIP w przypadku osób fizycznych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 3. oznaczenie siedziby albo adresu zamieszkania, albo adresu podmiotu wnioskującego;
 4. wskazanie typu inwestycji: utworzenie nowego podmiotu wykonującego działalność leczniczą, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji;
 5. opis inwestycji, o której mowa w art. 95d ust. 1, zawierający:
  1. zakres rzeczowy inwestycji,
  2. uzasadnienie celowości inwestycji,
  3. okres realizacji inwestycji,
  4. wskazanie miejsca realizacji inwestycji,
  5. źródła finansowania inwestycji oraz rodzaje poniesionych lub planowanych kosztów, o których mowa w art. 95d ust. 4, a w przypadku inwestycji budowlanej – również jej szacunkową wartość w podziale na grupy kosztów,
  6. inne informacje dotyczące inwestycji;
 6. wypełniony formularz Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia i jego numer wygenerowany za pośrednictwem systemu IOWISZ nie wcześniej niż w terminie miesiąca przed dniem złożenia wniosku;
 7. wskazanie planowanego terminu rozpoczęcia realizacji inwestycji, jeżeli dotyczy;
 8. oświadczenie, o którym mowa w art. 95e, ust. 4 następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
 9. datę sporządzenia wniosku,
 10. podpis osoby upoważnionej do złożenia wniosku.

Załączniki: - potwierdzenie wniesienia opłaty, oryginał lub uwierzytelnioną kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby podpisującej wniosek do działania w imieniu podmiotu wnioskującego.

Opłata za wniosek o wydanie opinii:

 1. Opłata za wniosek o wydanie opinii oraz o jej zmianę podlega opłacie wynoszącej 4.000,00 zł
 2. Opłaty należy przekazywać na rachunek bankowy Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:
  Narodowy Bank Polski O/O Poznań
  nr 70 1010 1469 0000 3922 3100 0000

      W tytule wpłaty należy podać: IOWISZ i przywołać unikalny numer identyfikacyjny (nr wniosku z pozycji V.5.3. formularza w systemie IOWISZ) wygenerowanego przez system.

Sposób i miejsce składania wniosku oraz czas realizacji

 1. Wniosek o wydanie opinii, składa się do organu wydającego opinię (Wojewody Wielkopolskiego) za pośrednictwem Systemu IOWISZ oraz  w postaci papierowej lub elektronicznej (wraz z załącznikami) opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem elektronicznym potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 2. W postaci papierowej bezpośrednio w Kancelarii głownej, pok. 025, bud. B (parter) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18 lub za pośrednictwem poczty na adres: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
 3. Wnioski o wydanie opinii oraz o jej zmianę, są rozpatrywane według kolejności ich wpływu.  W przypadku braków formalnych wniosku organ wzywa do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.
 4. Wojewoda wydaje opinię na formularzu Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (IOWISZ) - w terminie 45 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku o jej wydanie.
 5. Postępowania prowadzi i informacji udziela (pytania proszę przesyłać na e-mail) Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Oddział Zdrowia (pokój 572A, V piętro) tel. 61- 854 16 03, 854 17 01, e-mail: sjustat@poznan.uw.gov.pl

Procedura odwoławcza

 1. Podmiotowi wnioskującemu przysługuje środek odwoławczy w postaci protestu do ministra właściwego do spraw zdrowia za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej opinii. Protest składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Podmiot wnoszący protest jest obowiązany do złożenia oświadczenia o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Do protestu dołącza się oryginał lub kopię dokumentu poświadczającego upoważnienie osoby do działania w imieniu podmiotu wnoszącego protest.
 2. Po wyczerpaniu postępowania odwoławczego przed ministrem właściwym do spraw zdrowia w przypadku utrzymania negatywnej opinii w sprawie protestu podmiot, który otrzymał tę opinię, może, w terminie 14 dni od dnia doręczenia opinii, wnieść skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego zgodnie z art. 3 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
 3. Podmiot (wnioskodawca), który wniósł skargę lub minister właściwy do spraw zdrowia może wnieść skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016r., poz. 1355) oraz inne akty prawne wskazane w niniejszej ustawie.
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2016 r. w sprawie formularza Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia (Dz.U. z 2016r. poz. 1539)
Autor: Stefan Justat
Data utworzenia: 07.02.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.02.2017 - 13:09