Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1. Rejestr Domów Pomocy Społecznej - 30 czerwca 2017 r.
  2. Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej - 30 czerwca 2017 r.
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi - 31 października 2017 r.
  4.  Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej - 2 listopada 2017 r.
  5. Wykaz powiatowych centrów pomocy rodzinie, miejskich ośrodków pomocy rodzinie i miejskiego ośrodka pomocy społecznej - 30 czerwca 2017 r.
  6. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa - 30 czerwca 2017 r.
  7. Wykaz Ośrodków Interwencji Kryzysowej - 30 czerwca 2017 r.
  8.  Rejestr placówek tymczasowego schronienia - 30 czerwca 2017 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo- wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwenycjnych ośrodków preadopcyjnych - 30 września 2017 r.
  2. Wykaz ośrodków adopcyjnych - 30 czerwca 2017 r.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - 30 czerwca 2017 r.
 4. Zdrowie i rehabilitacja

  1.  Oddział Zdrowia Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia - rejestry, ewidencje i archiwa
  2. Wykaz konsultantów wojewódzkich - stan na dzień 28 września 2017 r.
  3. Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych - 4lipca 2017 r.
  4. Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne - 4 lipca 2017 r.
 5. Rynek pracy

  1. Wykaz zakładów aktywności zawodowej - 4 lipca 2016 r.
  2. Wykaz zakładów pracy chronionej - 4 lipca 2017 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej - 2 listopada 2017 r.
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - 18 sierpnia 2017 r.
 6. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - 25 września 2017 r.
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.11.2017 - 09:52