Wydział Polityki Społecznej

 1. Pomoc społeczna

  1.  Rejestr Domów Pomocy Społecznej, opublikowano 28 marca 2019 r. 
  2.  Rejestr placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, opublikowano 28 marca 2019 r.
  3.  Wykaz środowiskowych domów samopomocy i powiatowych ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi, opublikowano 1 lutego 2019 r.
  4. Wykaz Ośrodków Pomocy Społecznej, opublikowano 4 stycznia 2019 r.
  5.  Wykaz Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie - dodano i opublikowano 11 września 2018 r.
  6.  Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa, opublikowano 4 lipca 2018 r.
  7.  Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej - opublikowano 6 kwietnia 2018 r.
  8.  Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych, opublikowano 18 kwietnia 2019 r.
  9.  Rejestr zatwierdzonych Indywidualnych Programów Integracji Cudzoziemców prowadzony jest w Wydziale Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, opublikowano 15 stycznia 2015 r.
 2. Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej

  1.  Rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych i interwenycjnych ośrodków preadopcyjnych - opublikowano 28 lutego 2019 r.
  2.  Rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, opublikowano 12 kwietnia 2019 r.
 3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  1.  Wykaz podmiotów udzielających specjalistycznego poradnictwa osobom doznającym przemocy w rodzinie - 18 lipca 2018 r.
 4. Rynek pracy

  1.  Wykaz zakładów aktywności zawodowej, opublikowano 4 lutego 2019 r.
  2.  Wykaz zakładów pracy chronionej, opublikowano 16 kwietnia 2019 r.
  3.  Rejestr Klubów Integracji Społecznej, opublikowano 16 kwietnia 2019
  4.  Rejestr Centrów Integracji Społecznej - opublikowano 16 kwietnia 2019 r.
  5.  Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych, opublikowano 30 stycznia 2019 r.
  6.  Rejestr ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne , opublikowano 10 października 2018 r. 
 5. Inne

  1.  Wyciąg z rejestru tłumaczy polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego i sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych - opublikowano 28 listopada 2018 r.
Autor: Nazwiska w załączonych plikach
Data utworzenia: 18.03.2010
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 17.07.2012 - 14:48
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 18.04.2019 - 10:51