Plan działalności urzędu

Plan działalności
Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu

na 2019 rok

Lp. Cel

Mierniki określające stopień realizacji celu

Najważniejsze zadania służące realizacji celu
Nazwa miernika, jego wartość bazowa i deocelowa Planowana wartość do osiągnięcia na koniec roku, którego dotyczy plan
1 2 3 4 5
1. Wzmocnienie kontroli zarządczej w obszarze wydatkowania i rozliczania dotacji

Wdrożenie systemu monitorowania budżetu wojewody w zakresie planu i wykonania dotacji

Wartość:

2018 - 0

2019 - 1

1

 1. Dostosowanie ewidencji księgowej dysponenta części budżetowej na potrzeby nowego systemu.
 2. Wdrożenie systemu w komórkach organizacyjnych urzędu oraz ustalenie listy użytkowników systemu.
 3. Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, którym powierzony zostanie dostęp do systemu.
2. Udostępnienie danych z ewidencji gruntów i budynków na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego realizującego zadania publiczne

Uzyskanie w formie „on–line” dostępu do ewidencji gruntów i budynków, prowadzonych przez starostów województwa wielkopolskiego

Wartość:

2018 - 12

2019 - 20

20
 1. Wystąpienie z prośbą do starostów województwa wielkopolskiego o nieodpłatne udostępnienie danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym dotyczących ewidencji gruntów i budynków dla Wojewody Wielkopolskiego w formie stałego dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Zawarcie umów ze starostami województwa wielkopolskiego na nieodpłatne udostępnienie Wojewodzie Wielkopolskiemu danych zgromadzonych w powiatowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym w formie stałego dostępu za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
3. Podniesienie standardów bezpośredniej obsługi klienta oraz udoskonalenie procesów związanych z legalizacją pobytu i zatrudnienia cudzoziemców - realizacja projektu „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny urząd bliżej migranta” współfinansowanego z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

Osiągnięcie standardów założonych w ramach projektu na 2019 r.

Wartość:

2018 - 0

2019 - 1

1
 1. Remont pomieszczeń Wydziału Spraw Cudzoziemców zlokalizowanych przy Placu Wolności 17 oraz w budynkach delegatur Urzędu.
 2. Zakup wyposażenia i sprzętu komputerowego.
 3. Opracowanie wystandaryzowanej oferty informacyjnej dla cudzoziemców.
 4. Wdrożenie narzędzi informatycznych dedykowanych obsłudze cudzoziemców.
 5. Przeprowadzenie szkoleń wzmacniających kompetencje językowe, merytoryczne oraz kulturowo-społeczne pracowników Wydziału Spraw Cudzoziemców.
4. Optymalizacja koncentracji dyspozytorni medycznych (DM) w województwie wielkopolskim

Liczba dyspozytorni medycznych funkcjonujących w województwie wielkopolskim

Wartość:

2018 - 5

2019 - 2

2
 1. Przygotowanie aktualizacji Wojewódzkiego planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne dla województwa wielkopolskiego (WPDS PRM).
 2. Inwentaryzacja zasobów technicznych.
 3. Przygotowanie i rekonfiguracja w zakresie sieci OST112 oraz pozostałych zasobów teleinformatycznych.
 4. Przygotowanie i rekonfiguracja sieci łączności radiowej na potrzeby PRM.
5. Uściślenie współpracy z rządową administracją zespoloną w województwie wielkopolskim w zakresie promowania kultury uczciwości w służbie cywilnej

Liczba jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim, dla których zorganizowano szkolenia dedykowane z zakresu etyki i uczciwości

Wartość:

2018 - 2

2019 - 3

3
 1. Zorganizowanie szkoleń z zakresu etyki i uczciwości  dla wybranych jednostek rządowej administracji zespolonej w województwie wielkopolskim.
Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 15.01.2019
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 15.01.2019 - 09:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 15.01.2019 - 09:45