Mandaty

Dane osobowe podlegają ochronie danych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Przekazane w formularzu dane osobowe stanowią przedmiot przetwarzania wyłącznie dla potrzeb rozpatrzenia wniosku o odroczenie lub rozłożenie na raty, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia) . Administratorem powyższych danych jest Wojewoda Wielkopolski z siedzibą w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18.
Dodatkowe informacje dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem: https://www.poznan.uw.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Wierzycielem mandatów karnych kredytowanych, nałożonych od dnia 1 stycznia 2016 roku jest: 
Naczelnik I Urzędu Skarbowego w Opolu
ul. Rejtana 3B
45-331 Opole
Podstawa prawna: "W sprawach poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, właściwy miejscowo jest Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu". par. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego [Dz. U. 2015, poz. 1977]

Informacje o postępowaniu mandatowym, w odniesieniu do mandatów nałożonych do 31 grudnia 2015 roku, można uzyskać w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Wydziale Finansów i Budżetu Oddział Postępowania Mandatowego

Zakres i tryb postępowania mandatowego regulują przepisy Rozdziału 17 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 475 z późn. zm.).

Zgodnie z:

  • ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (art. 75 ust. 2.: Do rozliczania bloczków mandatowych oraz serii i numerów mandatów generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego nabytych lub przydzielonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.
  • rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 1994 r. w sprawie sposobu dokumentacji i ewidencji grzywien za wykroczenia, ściąganych w postępowaniu mandatowym, oraz organów właściwych w sprawach rozprowadzania i rozliczania bloczków mandatowych (Dz. U. z 1994 r., Nr 131, poz. 663  [zobacz akt prawny]);
  • ustawą z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r., poz. 1314 z późn. zm.)
  • rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1483 z późn. zm.);
  • ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu zajmuje się:

  • ewidencjonowaniem wpływów i należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego,
  • wystawianiem wniosków o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania należności budżetu państwa,
  • rozpatrywaniem wniosków o udzielenie ulgi w spłacie należności publicznoprawnych.

Osoba, która otrzymała mandat karny, przyjęła i podpisała zobowiązana jest do jego uregulowania bez wezwania w ciągu 7 dni od daty nałożenia;

Kwestie zasadności ukarania grzywną pozostają w kompetencji funkcjonariusza organu uprawnionego do nakładania grzywien.
Funkcjonariusz organu uprawnionego określa wysokość grzywny oraz informuje o skutkach prawnych odmowy jej przyjęcia (w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego funkcjonariusz kieruje wniosek do Sądu o ukaranie).
Możliwość uchylenia prawomocnego mandatu zawierają jedynie uregulowania zawarte w art. 101 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Stanowią one, iż ukarany w zawitym terminie 7 dni od dnia uprawomocnienia się mandatu może złożyć wniosek o jego uchylenie do Sądu, na którego obszarze działania grzywna została nałożona. Należy zaznaczyć, iż w takiej sytuacji mandat może zostać uchylony, jedynie wówczas gdy grzywnę nałożono za czyn nie będący wykroczeniem.

Jednak do czasu wydania przez Sąd postanowienia korzystnego dla ukaranego –mandat karny pozostaje prawomocny, a więc w przypadku nieuregulowania – podlega egzekucji administracyjnej.

Grzywna nałożona w drodze mandatu karnego, w myśl przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), jest należnością publicznoprawną i stanowi dochód budżetu państwa.

Do egzekucji należności publicznoprawnych, wynikających z nieuregulowanych w terminie mandatów karnych, mają zastosowanie przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ukarany zostaje o tym fakcie poinformowany, m.in. w punkcie 3 pouczenia umieszczonego na drugiej stronie odcinka mandatu.
Wierzyciel ma obowiązek systematycznej kontroli terminowości zapłaty zobowiązań publicznoprawnych.

Brak zapłaty grzywny w wyznaczonym ustawowo terminie (7 dni) skutkuje wystawieniem przez wierzyciela wniosku o przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego, w celu wyegzekwowania należności budżetu państwa.

Wniosek jest kierowany do urzędu skarbowego, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej mandatem karnym.

Wystawienie tytułu wykonawczego nie wymaga wcześniejszego skierowania do ukaranego upomnienia (wezwania do zapłaty).

Autor: Jacek Kluj
Data utworzenia: 20.07.2012
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2012 - 14:02
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2019 - 07:17