Skarga burmistrza Okonka odrzucona

Treść archiwalna

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę burmistrza Okonka na zarządzenie zastępcze wojewody wielkopolskiego, który w październiku ubiegłego roku wygasił mandat Andrzeja Jasiłka wskutek utraty prawa wybieralności.

Sąd Okręgowy w Poznaniu orzeczeniem z dnia 28 marca 2011 r. stwierdził, iż na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Andrzej Jasiłek Burmistrz Okonka złożył w dniu 7 stycznia 2008 r. niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. Sąd orzekł ponadto wobec Pana Andrzeja Jasiłka na okres 5 lat utratę prawa wybieralności w wyborach do Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach powszechnych organu i członka organu jednostki samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu terytorialnego.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu utrzymał w mocy orzeczenie wydane przez sąd I instancji.

Zgodnie z postanowieniami wynikającymi z art. 21 e ust. 1 ustawy lustracyjnej, prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające fakt złożenia przez osobę lustrowaną niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego, traktuje się jako obligatoryjną przesłankę pozbawienia tej osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej. W ocenie Wojewody Wielkopolskiego wystąpiła obligatoryjna przesłanka do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza Andrzeja Jasiłka określona w ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta.

W myśl art. 26 ust. 2 wyżej cyt. ustawy wygaśnięcie mandatu wójta z powodu utraty prawa wybieralności stwierdza rada gminy w drodze uchwały, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.

Rada Miasta w Okonku wbrew powyższemu obowiązkowi nie podjęła stosownej uchwały. Nie uczyniła tego również po wystosowaniu do niej wezwania przez wojewodę. Zarządzenie zastępcze wojewody zostało zaskarżone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.
Obecnie burmistrz Jasiłek ma możliwość odwołania się od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego w terminie 14 dni od doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem.

Autor: Anna Czuchra
Data utworzenia: 29.02.2012
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 06.02.2018 - 09:11