Dziennik nr 80 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, z dnia 10 czerwca 2002 r.

Nr 80


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

2065

nr XLVI/327/2002 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazy targowisk i miejsc przeznaczonych prowadzenia handlu odręcznego, obwoźnego i obnośnego oraz wprowadzenia Regulaminów targowisk

 

2066

nr XXXIII/202/02 Rady Gminy Lądek z dnia 18 kwietnia 2002 r. zmieniająca uchwałę Nr XXVI/133/97 Rady Gminy Lądek z dnia 25.02.1997 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z zakresu zadań własnych gminy

 

2067

nr XXIX/225/2002 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 23 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad zwolnień z podatku od nieruchomości

 

2068

nr XXXII/198/2002 Rady Gminy w Ostrowitem z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ostrowite

 

2069

nr XXV/136/02 Rady Gminy w Grodźcu z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie trybu i szczegółowych zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów

 

2070

nr XXXIII/209/02 Rady Gminy w Turku z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu gminy Turek

 

2071

nr XXXV/308/2002 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 26 kwietnia 2002r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Wronki w rejonie ulicy Sierakowskiej i Powstańców Wlkp.

 

2072

nr 268/XXX/02 Rady Gminy Gniezno z dnia 15 maja 2002 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gnieźnie

 

2073

nr XXVIII/244/2002 Rady Gminy Granowo z dnia 20 maja 2002 r. w sprawie podziału gminy Granowo na okręgi wyborcze

 

2074

nr XXXI/223/02 Rady Gminy i Miasta w Zbąszyniu z dnia 24 maja 2002 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługujące osobom fizycznym w prawo własności

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

2075

nr XXX/169/2002 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego przyjętego uchwałą Nr XI/75/2000 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27.04.2000 r. oraz uchwały Nr XXIII/131/2002 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 20 września 2001 r.

 

2076

nr XXXV/212/2002 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 maja 2002 r. w sprawie zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym w Łaszczynie

 


SPRAWOZDANIA

2077

sprawozdanie Zarządu Gminy w Olszówce z wykonania budżetu gminy za 2001 rok

 

2078

uchwała nr 101/2002 Zarządu Miasta w Przedczu z dnia 28 marca 2002 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Przedecz na 2001 rok

 

2079

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Rychwał za 2001 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.06.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.11.2012 - 14:36