Dziennik nr 77 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 maja 2007 r.

Nr 77

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2012

nr IV/24/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu na rok 2007

 
2013

nr 17/V/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 7 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu na 2007 rok określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Sulmierzyce

 
2014

nr V/27/2007 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

 
2015

nr V/27/07 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miłosław

 
2016

nr VI/39/07 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Odolanów

 
2017

nr VI/26/2007 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Szreniawie, działki o nr ewidencyjnym 14/13 i 14/14

 
2018

nr VI/37/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli prowadzonych przez gminę Ostrzeszów

 
2019

nr VI/38/2007 Rady Miejskiej Ostrzeszów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagradzania nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
2020

nr VI/33/2007 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu przyznawania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

 
2021

nr VIII/37/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 
2022

nr VIII/38/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wronki

 
2023

nr 27/VII/2007 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 11 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały ustalającej regulamin na 2007 rok określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez miasta Sulmierzyce

 
2024

nr VI/63/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września

 
2025

nr VI/69/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2026

nr VI/70/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie wyróżnień i nagród dla zawodników za wysokie wyniki sportowe

 
2027

nr VI/71/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym ze środków budżetu Miasta i Gminy Września

 
2028

nr VI/80/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/334/05 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 17 czerwca 2005 r. ustalającej regulaminy korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych we Wrześni

 
2029

nr VI/81/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej we Wrześni

 
2030

nr VI/82/07 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Września w ramach pomocy de minimis

 
2031

nr V/27/07 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 18 kwietnia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czajkowie dla mieszkańców gminy Czajków inwestujących w przydomowe oczyszczalnie ścieków w roku 2007 i 2008

 
2032

nr VII/38/07 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad objęcia dożywianiem dzieci, osób dorosłych i rodzin z terenu gminy Żelazków

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2033

nr VI/42/2007 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 


UCHWAŁY ZGROMADZEŃ ZWIĄZKÓW MIĘDZYGMINNYCH

 
2034

nr 9/2006 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" z dnia 17 października 2006 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku Międzygminnego "Koniński Region Komunalny" na 2007 rok

 
2035

nr 39/III/2006 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Turystycznego "Wielkopolska Gościnna" z dnia 27 grudnia 2006 r. w sprawie planu finansowego na 2007 rok

 
2036

nr 24/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego z siedzibą w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie budżetu Związku Gmin Pojezierza Wielkopolskiego na 2007 rok

 
2037

nr I/3/2006 Zgromadzenia Związku Gmin Krajny w Złotowie z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie planu finansowego Związku Gmin Krajny w Złotowie na rok 2007

 
2038

nr I/7/07 Zgromadzenia Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego z dnia 4 stycznia 2007 roku w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2007

 
2039

nr I/7/2007 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Kolski Region Komunalny" z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na rok 2007

 
2040

nr 11/V/2007 Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich z dnia 9 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia planu finansowego Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich na rok 2007

 


INFORMACJA O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2041

nr WCC/320-ZTO/243/W/OPO/2007/AJ, nr PCC/331-ZTO/243/W/OPO/2007/AJ z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie przedłużenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej dla Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie sp. z o.o.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
2042

z dnia 7 maja 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Chrzypsko Wielkie przeprowadzonych w dniu 29 kwietnia 2007 r.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 28.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:13