Dziennik nr 70 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 maja 2007 r.

Nr 70

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1848

nr VI/49/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Pobiedziska na rok 2007

 
1849

nr VII/52/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchylenia uchwał dotyczących utworzenia Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Tarnowie Podgórnym

 
1850

nr VII/53/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1851

nr VII/54/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1852

nr VII/55/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1853

nr VII/56/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1854

nr VII/57/2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1855

nr VI/48/2007 rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biernatach

 
1856

nr V/36/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie ustalenia na rok 2007 regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Wągrowiec

 
1857

nr V/42/2007 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 5 marca 2007 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 
1858

nr VII/57/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych za wyniki w sporcie kwalifikowanym

 
1859

nr VII/61/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Biernatach

 
1860

nr VII/62/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skrzynkach

 
1861

nr VI/46/2007 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 22/2003 Rady Miejskiej w Wągrowcu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Wągrowiec

 
1862

nr VI/33/07 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Szydłowo

 
1863

nr V/30/07 Rady Gminy Obrzycko z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2007-2012

 
1864

nr VIII/65/2007 Rady Gminy Suchy Las z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych przypadających gminie Suchy Las lub jej jednostkom organizacyjnym

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1865

nr III/32/2006 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2007, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, pracownikom pedagogicznym zatrudnionym w Domu Dziecka w Liskowie

 
1866

nr V/41/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego, na rok 2007, wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, nauczycielom zatrudnionym w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Kaliski

 
1867

nr V/45/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia Środowiskowym Domu Samopomocy im. Jana Pawła II w Liskowie

 
1868

nr V/52/2007 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego, szkołom i placówkom niepublicznym

 
1869

nr VI/41/2007 Rady Powiatu Tureckiego z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdów

 
1870

nr VI/23/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego

 
1871

nr VI/24/07 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zmniejszenia opłat za wydawanie nowego dokumentu prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego

 


DECYZJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGERTYKI

 
1872

nr OPO-4210-12(2)/2007/9356/II/MJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dokonaną przez Wojskową Agencje Mieszkaniową z siedzibą w Warszawie Zespół Energetyki Cieplnej Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Obszar ZEC "Zachód" z siedzibą w Biedrusku

 
1873

nr OPO-4210-13(6)/2007/282/VI/AS z dnia 26 kwietnia 2007 r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Miejską Energetykę Cieplną spółka z o.o. z siedzibą w Pile

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
1874

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Tureckiego

 
1875

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 23 kwietnia 2007 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Borku Wlkp. przeprowadzonych w dniu 22 kwietnia 2007 r.

 
1876

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Lesznie z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Wolsztyńskiego

 


OGŁOSZENIE WIELKOPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 
1877

z dnia 18 kwietnia 2007 r. o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych w 2006 r. oraz o skreśleniu z rejestru zabytków w 2006 r.

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIGO

 
1878

z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu spółek wodnych województwa wielkopolskiego, którym Wojewoda Wielkopolski przyznał dotację w 2007 roku na konserwację urządzeń melioracji wodnych szczegółowych.

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 14.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:24