Dziennik nr 69 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 maja 2007 r.

Nr 69

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1818

nr IV/31/07 Rady Gminy Babiak z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

 
1819

nr VII/32/07 Rady Gminy Bralin z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Bralin

 
1820

nr VII/36/07 Rady Gminy Bralin z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bralin miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych

 
1821

nr VII/37/07 Rady Gminy Bralin z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z boiska sportowego usytuowanego w Bralinie na działce szkolnej

 
1822

nr VII/38/07 Rady Gminy Bralin z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw dla dzieci usytuowanych na obszarze gminy Bralin

 
1823

nr VII/34/07 Rady Gminy Kramsk z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie budżetu gminy na 2007 rok

 
1824

nr VI/26/2007 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 16 marca 2007 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kraszewice

 
1825

nr VIII/36/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez gminę Trzcinica

 
1826

nr VIII/37/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum w Trzcinicy

 
1827

nr VIII/38/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 r. w sprawie określenia granic obwodu Gimnazjum w Laskach

 
1828

nr VIII/40/07 Rady Gminy Trzcinica z dnia 23 marca 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzcinica

 
1829

nr 26/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Wierzbinek

 
1830

nr 29/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad umarzania, odraczania terminów zapłaty oraz rozkładania na raty płatności na rzecz gminy Wierzbinek oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

 
1831

nr 34/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr 12/III/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
1832

nr VI/80/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej

 
1833

nr VI/84/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Jarocin miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1834

nr VI/68/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście Ostrowie Wielkopolskim

 
1835

nr VI/55/07 Rady Gminy Zlotów z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
1836

nr 33/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalania regulaminu określającego wysokość i warunki wypłacania niektórych składników wynagrodzenia dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu na terenie gminy Władysławów

 
1837

nr 35/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
1838

nr 36/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej w zasobie mieszkaniowym gminy

 
1839

nr 37/2007 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie likwidacji Szkoły Filialnej w Polichnie

 
1840

nr 41/07 Rady Gminy Władysławów z dnia 3 kwietnia 2007 r. w sprawie podziału jednostki pomocniczej gminy Władysławów i określenia granic nowych jednostek

 
1841

nr VI/27/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasenta i określenia wynagrodzenia za inkaso

 
1842

nr VI/28/2007 Rady Gminy Niechanowo z dnia 13 kwietnia 2007 r. w sprawie ustalenia sieci gimnazjum, publicznych szkół podstawowych, granic ich obwodów oraz stopnia organizacyjnego

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1843

nr V/31/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ustalenia organizacji i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Środowiskowym Domu Samopomocy

 
1844

nr V/34/07 Rady Powiatu w Ostrzeszowie z dnia 21 marca 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na 2007 rok wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia oraz określającego szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Ostrzeszowski

 
1845

nr VI/32/07 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 12 kwietnia 2007 r. o zmianie uchwały nr XLIV-220-06 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie "Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypacania nauczycielom w 2007 roku niektórych składników wynagrodzenia"

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
1846

aneks nr 1 z dnia 13 kwietnia 2007 r. do porozumienia z dnia 29 grudnia 2006 r. zawartego pomiędzy Powiatem Średzkim a gminą Środa Wielkopolska dotyczący administrowania drogami powiatowymi

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENEREGETYKI

 
1847

nr OPO-4210-17(2)/2007/154/IV/ED z dnia 24 kwietnia 2007 r. zatwierdzająca dokonaną przez przedsiębiorstwo Dalkia Poznań S.A. zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 11.05.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 11:26