Dziennik nr 54 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 kwietnia 2005 r.

Nr 54

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
1684

nr 75/05 z dnia 11 kwietnia 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Sierakowie

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1685

nr XXII/127/2004 Rady Gminy Piaski z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkola oraz sposobu podziałów środków na te nagrody dla których organem prowadzącym jest gmina Piaski

 
1686

nr XXVII/115/2005 Rady Gminy Bralin z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia stawek opłat za zajmowanie i składowanie odpadów na składowisku w Nowej Wsi Książęcej, wykazu odpadów jakie może obiekt składowiska przyjmować oraz uchwalenia maksymalnych stawek za wywóz odpadów komunalnych stałych i ciekłych

 
1687

nr XXVII/118/2005 Rady Gminy Bralin z dnia 14 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Bralin

 
1688

nr XXX/118/2005 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Godziesze Wielkie

 
1689

nr XX/100/2005 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy, jak również szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Lisków

 
1690

nr XX/101/2005 Rady Gminy Lisków z dnia 18 lutego 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
1691

nr XXI/163/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego na rok 2005 wysokość stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny zastępstw i nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest gmina Włoszakowice

 
1692

nr XXI/164/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół, przedszkoli oraz sposobu podziału środków na te nagrody, dla których organem prowadzącym jest gmina Włoszakowice

 
1693

nr XXI/165/2005 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Włoszakowice

 
1694

nr XXVII/192/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Bojanowie

 
1695

nr XXVII/193/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na zasiłki celowe, okresowe i pomoc rzeczową

 
1696

nr XXVII/194/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Bojanowie

 
1697

nr XXVII/195/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę

 
1698

nr XXVII/199/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy

 
1699

nr XXVII/200/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Bojanowo

 
1700

nr XXVII/201/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Bojanowo

 
1701

nr XXVII/202/2005 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, za usługi wywozu nieczystości z budynków komunalnych świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bojanowie

 
1702

nr XXI/186/2005 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Ostrów Wielkopolski

 
1703

nr XXIX/128/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania określającego na rok 2005 - wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, jak również szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli

 
1704

nr XXI/153/2005 Rady Gminy Blizanów z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Blizanów na rok 2005

 
1705

nr XXI/155/2005 Rady Gminy Blizanów z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Blizanów

 
1706

nr XXXVII/283/2005 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Oborniki w roku 2005

 
1707

nr XXIV/137/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu określającego na rok 2005- wysokości stawek i warunków przyznawania oraz wypłacania dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy a także szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolach dla których organem prowadzącym jest gmina Piaski

 
1708

nr XXIV/139/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dla nauczycieli uczących w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest gmina Piaski

 
1709

nr XVI/87/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania zatrudnionych w szkołach, przedszkolach prowadzonych przez gminę Rozdrażew

 
1710

nr XXXVII/241/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz ceny usług opiekuńczych, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
1711

nr XXIX/192/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 8 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kościelna Wieś w rejonie ul. Poligonowej

 
1712

nr XLIX/314/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/298/2005 z dnia 15 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne nr XLIV/269/2004 z dnia 14 grudnia 2004r. w sprawie pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarcza na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 
1713

nr XLIX/321/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1714

nr XLIX/322/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2005r. w sprawie zmian w statucie gminy Tarnowo Podgórne uchwalonego uchwałą nr V/46/2003 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 21 stycznia 2003r.

 
1715

nr XLIX/323/2005 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1716

nr XXXIII/166/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 24 marca 2005r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie opłat za korzystanie ze środków lubońskiej komunikacji miejskiej

 
1717

nr XXXIII/166/2005 Rady Miasta Luboń z dnia 24 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1718

nr XXXVI/196/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Buk

 
1719

nr XXXVI/199/2005 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 marca 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Buku w rejonie ulic Wielkowiejskiej i Św. Rocha a przedłużeniem ul. Smugi położonej w Wielkiej Wsi

 
1720

nr XXXIII/214/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Komorniki

 
1721

nr XXXIII/216/2005 Rady Gminy Komorniki z dnia 31 marca 2005r. w sprawie regulaminu porządkowego gminnego transportu zbiorowego w gminie Komorniki realizowanego przez Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Komornikach

 
1722

nr XXV/239/2005 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 31 marca 2005r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Kostrzyn

 


UCHWAŁA ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN

 
1723

nr 12/2005 Zgromadzenia Związku Gmin Zlewni Górnej Baryczy z dnia 22 marca 2005r. w sprawie budżetu ( planu finansowego) na rok 2005

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY OBORNICKIEGO

 
1724

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2004 rok

 


OBWIESZCZENIE

 
1725

obwieszczenie Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 marca 2005r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Tarnowo Podgórne w sprawie pomocy de minimis dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Tarnowo Podgórne poprzez zwolnienia z podatku od nieruchomości

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:01