Dziennik nr 50 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 19 kwietnia 2005 r.

Nr 50

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1538

nr XXXVI/235/2005 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 10 lutego 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa na obszarze działki o nr ewid. : 150 we wsi Wymysłowo, gmina Trzemeszno

 
1539

nr XXXIV/438/2005 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 11 lutego 2005r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej podziałem geodezyjnym nieruchomości

 
1540

nr XXV/125/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1541

nr XXV/126/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Jutrosin

 
1542

nr XXV/127/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Jutrosin

 
1543

nr XXV/129/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, oraz zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od tych opłat

 
1544

nr XXV/130/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 lutego 2005r. w sprawie zasad i warunków przyznawania pomocy na dożywianie

 
1545

nr XXIII/142/2005 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Wielichowo w roku 2005

 
1546

nr XXX/271/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/147/2003 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 15 grudnia 2003r. w sprawie: ustalenia we Wrześni strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania ( Dz. Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 1 poz. 10 z 2004 r.)

 
1547

nr XXX/280/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Września

 
1548

nr XXX/282/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Września

 
1549

nr XXX/283/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

 
1550

nr XXX/284/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 23 lutego 2005r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Miasta i Gminy Września

 
1551

nr XXII/184/2005 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu określającego stawki nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Sieraków

 
1552

nr XXII/185/2005 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego nauczycielom w szkołach i placówkach prowadzonych przez gminę Sieraków

 
1553

nr XXVI/207/2005 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Nowy Tomyśl

 
1554

nr XXIII/175/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom we Wronkach

 
1555

nr XXIII/176/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Nowa Wieś Gmina Wronki

 
1556

nr XXIII/177/2005 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy oraz zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków pomocy społecznej

 
1557

nr XXX/286/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie budżetu na rok 2005

 
1558

nr XXVII/153/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czerniejewo

 
1559

nr XXVII/154/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawana nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagrodzenia, a także wysokości szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
1560

nr XXVII/156/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XIX/104/2004 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 30 czerwca 2004r. w sprawie ustalenia opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych dla których zarządcą jest gmina Czerniejewo

 
1561

nr XXVII/157/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych gminy

 
1562

nr XXVII/158/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Czerniejewie

 
1563

nr XXVII/159/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zwolnienia osób bezrobotnych, pielęgniarek i położnych z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1564

nr XXVII/162/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 8 marca 2005r. w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Rady Miejskiej w Czerniejewie nr XIV/126/2004 z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie określenia wysokości opłaty targowej na 2005 rok i sposobu jej poboru

 
1565

nr XXV/143/2005 Rady Gminy Malanów z dnia 8 lutego 2005r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dla dróg gminnych na terenie gminy Malanów

 
1566

nr XXVII/164/2005 Rady Miejskiej w Czerniejewie z dnia 3 marca 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
1567

nr XXV/129/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 17 marca 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
1568

nr XXX/135/2005 Rady Gminy Lądek z dnia 17 marca 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych, dla których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania ulg w spłaceniu tych należności, a także organów do tego uprawnionych

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1569

nr XXVI/121/2005 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
1570

nr XXVI/122/2005 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
1571

nr XXVI/139/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 
1572

nr XXVI/140/2005 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 lutego 2005r. w sprawie uchylenia Regulaminu przyznawania stypendium dla uczniów szkól prowadzonych przez Powiat Chodzieski

 


POROZUMIENIE

 
1573

z dnia 16 marca 2005r. zawarte pomiędzy Powiatem Wałeckim a Powiatem Pilskim w sprawie realizacji zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1574

nr OPO-4210-9(4)/2005/260/V/ED z dnia 24 marca 2005r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustalona przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej z siedziba w Słupcy

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 19.04.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 12:10